top of page

Guidelines

This page contains guidelines on data governance, artificial intelligence (AI), data protection, project implementation and translation procurement.

Andmehaldus juhised

ANDMEHALDUS

DATA GOVERNANCE GUIDELINES

The data governance guidelines contain recommendations and requirements based on best practices, focusing on three sub-themes:

- data governance management within an institution (data governance framework)

- preparation and management of data descriptions (data description guidelines)

-  data quality management (data quality guidelines).

 

Data description guidelines include an annex that contains the Data Description Standard which sets the requirements for interoperable data descriptions.

Andmehalduse raamistik

Andmehalduse raamistik annab ülevaate asutuse andmehalduse rollidest ja tegevustest. Raamistikku on soovitatav kasutada juhisena asutuse andmehalduse korralduse loomisel, samuti regulaarselt andmehalduse küpsuse hindamisel ning järgmiste andmehalduse korraldamist parendavate tegevuste planeerimisel. 

ANDMEKVALITEET

Andmekvaliteedi juhis

! Uuendatud, mai 2023 !

Juhis annab ülevaate andmekvaliteedi mõistest ja olemusest, andmekvaliteedi juhtimise tegevustest, andmekvaliteedi mudelist ja kvaliteediprobleemide põhjuste analüüsist ja mõjude hindamisest. Juhis on eelkõige mõeldud asutustes andmekvaliteedi protsesside eest vastutavatele ja andmekvaliteedi reegleid juurutavatele töötajatele, samuti asutuste juhtidele. 

Andmekvaliteedi juhis Lisa 1 Rakendamise näited R-is

! Uus, mai 2023 !

Juhise lisa sisaldab praktilisi juhendeid ja tehnilisi näiteid andmete profileerimiseks ja andmekvaliteedi mõõtmiseks R keeles. Juhis on eelkõige mõeldud kasutamiseks asutustes andmekvaliteeti tagavatele praktikutele.

Andmekvaliteedi haldus: Asutuse ülesanded andmekvaliteedi tagamisel

! Uus, mai 2023 !

Juhis koondab ja selgitab avaliku sektori asutustele kohalduvaid nõudeid andmehalduse (sh andmekvaliteedi) juurutamisel ja esitab soovitusliku tervikpildi andmehalduse praktilistest tegevustest. Juhis on mõeldud abimaterjalina asutuste juhtidele ja andmehalduse eest vastutajatele.

Andmekvaliteedi haldus: kasutuslood ja funktsionaalsused

! Uus, mai 2023 !

Juhis esitab ülevaate peamistest andmekvaliteedi halduse praktilistest kasutuslugudest ning andmekvaliteedi haldamiseks kasutatava tarkvaralise lahenduse funktsionaalsusest. Juhis on mõeldud kasutamiseks abimaterjalina andmekvaliteedi tarkvara loomisel või hankimisel.

Andmekvaliteedi juhiste osas on oodatud tagasiside aadressitele andmehaldus@stat.ee (Statistikaamet) või andmed@mkm.ee (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).

Andmekirjedus

ANDMEKIRJELDUS

Andmekirjelduse juhis

! Uus, august 2023 !

Juhis annab ülevaate andmekirjelduse mõistest ja olemusest, andmekirjelduse koostamise protsessidest ja praktilisi soovitusi andmekirjelduse koostamisel ja haldamisel. Juhis on eelkõige mõeldud asutustes andmekirjelduste loomise ja haldamise eest vastutavatele ning andmekirjeldusi koostavatele töötajatele, samuti asutuste juhtidele.

Andmekirjelduse juhis, lisa 1: Andmekirjelduse standard

Avalikustatud juuni 2022

Andmekirjelduse juhise lisaks on andmekirjelduse standard, mis esitab andmekirjelduse elementide (metaandmete) täpse loetelu ja semantika. Andmekirjelduse standard on juurutatud RIHAKEse ja RIHA rakendustes, standardi järgimine on andmekirjelduste RIHAsse edastamise eelduseks. 

Andmekirjelduse juhis, lisa 2: Sõnastike koostamine andmekirjelduses. Praktiline juhis. 

! Uus, juuni 2023 !

Juhis esitab konkreetsed nõuded ja soovitused ühtsete sõnastike loomisele andmekirjelduste koostamise kontekstis. Juhis koondab Statistikaameti praktilised kogemused asutuste andmekogudes kasutatava IT ja valdkonna terminoloogia korrastamisel ja sõnastike koostamisel.

Andmekirjelduse juhiste osas on oodatud tagasiside aadressitele andmehaldus@stat.ee (Statistikaamet) või andmed@mkm.ee (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).

ANDMELAOD

Andmeladude juhis 

Avalikustatud aprill 2023

Käesolev juhis tagab selle, et edaspidi on andmekogusid puudutavad arendused ja õigusloome selgem ning sellega seotud ebakõlasid vähem. Eesmärk on ühtlustada andmeladudega seonduv tehniline ja õiguslik raamistik. 
Juhis on kõige kiirem viis ühtsete arusaamade kujundamiseks. Käesolev juhis keskendub andmelao olemusele ning püüab selgitada selle kasutusjuhtusid. Juhist saab edaspidi täiendada, see on ajas muutuv.


Käesolev juhis kinnitab kokkuvõttes viis peamist järeldust, millest juhises ka pikemalt juttu tuleb:

  1. Andmelaos võivad olla nii isikustatud kui isikustamata andmed. 

  2. Andmelaost võib andmeid õigusliku aluse olemasolul väljastada kolmandale osapoolele (isikustatult kui isikustamata andmetena).

  3. Andmekogu osaks olevasse andmelattu võib andmete laadimiseks kasutada turvalisi kanaleid ja mitte ainult X-teed. 

  4. Andmelao mõistet ei tule seaduses defineerida, sellel puudub eraldi väärtus. 

  5. Andmelao reguleerimine andmekogu põhimääruses ei ole otseselt vajalik, kui andmeladu toetab andmekogu pidamist andmekogule kehtivate reeglite kohaselt, küll võib sellele viitamine tagada teatud juhtudel andmekogu kontekstis parema õigusselguse ning anda realistliku pildi andmekogus toimuvast. Eraldi reguleerimine on vajalik siis, kui soovitakse teha teatud erandeid. 

Kui teil on juhise kohta küsimusi või kommentaare, siis palun andke neist teada meilile andmed@mkm.ee

LITSENTSID

Avaandmete litsentside juhend

Käesolev juhend on suunatud avaliku sektori töötajatele avaliku sektori valduses olevate avaandmetega seotud litsentsimise selgitamiseks.

Tehisintellekt

TEHISINTELLEKT

TEHISINTELLEKTIGA SEOTUD JUHISED

Juhendmaterjal krattide hankimiseks

Käesoleva juhend annab ülevaate sagedasematest probleemidest ning võimalikest lahendustest, mida võiks andmeteaduse projektide puhul arvestada.

Kontrollküsimustik

Käesoleva juhend annab ülevaate sagedasematest probleemidest ning võimalikest lahendustest, mida võiks andmeteaduse projektide puhul arvestada.

Krati valdkonna ülevaade projektijuhtidele

Käesoleva dokument annab ülevaate  sagedasematest mõistetest, masinõppest, suurandmetest ja projektijuhtimisest.

Juhendmaterjal andmete annoteerimiseks

Juhendi eesmärk on aidata pildi- või videofailide omanikel annoteerida oma andmeid, et neid kasutada süsteemide treenimiseks.

Andmekaitse

ANDMEKAITSE

Andmekaitsealane mõjuhinnang

Mõjuhinnangu peavad tegema kõik andmetöötlejad, kelle isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke arvesse võttes tekib tõenäoliselt füüsilistele isikute õigustele ja vabadustele suur oht. Juhendi on koostanud Andmekaitse Inspektsioon.

Projektide elluviimine

PROJEKTIDE ELLUVIIMINE

Projekti lõuend

Projekti lõuendi eesmärk on aidata läbi mõelda kavandatavat projekti.

Ajurünnaku läbiviimise juhend

On olemas erinevaid ideede genereerimise/ajurünnaku viise, mida on võimalik kasutada, et koguda mõtteid potentsiaalseteks projektideks ja defineerimaks projekti õnnestumiseks vajalike kriteeriume. Antud juhend annab ühe näite, kuidas organisatsioonis ideid genereerida.

Tõlked

TÕLKED

Tõlkehanke soovitused

Käesoleva juhendi eesmärgiks on anda asutustele soovitusi, kuidas tõlkehankeid läbi viia ning panna paika põhimõtted, mida kõik avaliku sektori asutused järgima peaksid.

bottom of page