top of page

Tööriistad

Andmehalduse tööriist RIHAKE

Andmekirjelduste haldamiseks ning andmekataloogi pidamiseks kasutatakse spetsiaalseid töövahendeid. Nende hulgast leiab nii tasulisi (näiteks Collibra Data Catalog) kui ka vabavaralisi (näiteks TrueDat, Magda).

Eestis riik pakub asutustele tasuta kasutamiseks andmehalduse tööriista RIHAKE, mis võimaldab kirjeldada asutuse andmestikke ja nende sisu, andmestikes kasutatavaid klassifikaatoreid ja loendeid, pakutavaid masinloetavaid teenuseid ning koostada andme- ja ärisõnastikke.

RIHAKE vastab täielikult riigi andmekirjelduse standardile, võimaldab selles loodud andme- ja ärisõnastikke ning andmekirjeldusi, mida asutusel on õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt kohustus avalikustada, edastada RIHAsse (2023. aasta jooksul võimaldatakse edastamine andmete teabeväravasse).

Tööriista pakutakse põhimõttel “Üks asutus ja tema andmestikud”. RIHAKEsest saab asutus ülevaate oma andmestikest ning asutusteülene ülevaade andmestikest ja nende taaskasutamise võimalustest tekib andmete teabeväravasse (vt joonis 1).

Konteksti-diagramm.PNG

Joonis 1. RIHAKE ja muud süsteemid.

RIHAKEse kasutamine

Andmestikuga on seotud üks või mitu andmebaasi (RIHAKEses nimetatakse seda füüsiliseks andmehoidlaks), mida RIHAKE käib kasutaja poolt määratud aja tagant skaneerimas.

Selle tulemusena tekib RIHAKEsse ülevaade andmebaasi skeemidest, tabelitest ja veergudest. Andmestiku kirjeldamise madalaim tase on veerule vastav andmeelement. Kirjeldamine toimub andmekirjelduse juhise põhjal. Valminud kirjeldused saab edastada manifestidena RIHAsse (2023. aastal lisatakse võimalus edastamiseks andmete teabeväravasse (vt joonis 2).

RIHAKEse-konteksti-diagramm.PNG

Joonis 2. RIHAKEse toimimise ja kasutamise põhimõtteline skeem.

Kuidas RIHAKE kasutusele võtta?

RIHAKEse paigaldamiseks vajaliku teabe leiab koodivaramust. Samast on kättesaadav ka RIHAKEse kasutusjuhend.

Paigaldamiseks saab tuge Riigi Infosüstemi Ameti kasutajatoelt e-aadressil help@ria.ee. Andmestike kirjeldamiseks ja sõnastike koostamiseks saab küsida nõu Statistikaameti andmehalduse oivakeskusest e-aadressil andmehaldus@stat.ee.

Riigi infosüsteemi haldussüsteem (RIHA)

Riigi infosüsteemis ning selles osutatavates teenustes tuleb järgida koostoime, isikuandmete kaitse, andmehalduse, statistika tootmise, arhiivinduse, ruumiandmete töötluse jm nõudeid.

RIHA eesmärk on toetada koostoime tagamist riigi infosüsteemis, riigi infosüsteemide planeerimis- ning arendusprotsessi, nõuetele vastavuse kontrolli ja järelevalvet andmekogude asutamisel, kasutuselevõtmisel, pidamisel, ümberkorraldamisel ja lõpetamisel ning infoturbemeetmete rakendamisel. RIHA annab ülevaate riigi infosüsteemi tehnilistest komponentidest ja arhitektuurist ning nende muutustest, nende komponentide taaskasutamise võimalustest ning võimaldab erasektoril uute teenuste loomist ja vältida taasleiutamist.

RIHAs registreeritakse kõik andmekogud ja nendega seotud ning X-teega liidestatud infosüsteemid. RIHAsse võib esitada ka muude infosüsteemide dokumentatsiooni. Asutus peab tagama, et RIHAs on ajakohased ja tõesed andmed selle kohta, milliseid infosüsteeme ta teabe vastutava töötlejana haldab või kasutab, ning et kirjeldus vastab nõuetele. Enne andmekogu asutamist, andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmist, andmekogu kasutusele võtmist ja andmekogu lõpetamist kooskõlastatakse andmekogu tehniline dokumentatsioon Riigi Infosüsteemi Ametiga, Andmekaitse Inspektsiooniga, Statistikaametiga ja Maa-ametiga. Rahvusarhiiv võib hinnata ja kontrollida kooskõlastamisel andmekogude võimekust arhivaalide eksportimiseks. Dokumentatsiooni koostamiseks, asutuses haldamiseks ja RIHAsse edastamiseks võib kasutada RIHAKEst.

2023. aastal ühendatakse RIHAs andmekogude ja nendes töödeldavate andmete kirjeldamine avaandmete teabeväravaga. Seejärel on kõik riigi andmestike andmekirjeldused kättesaadavad tekkivast andmete teabeväravast.

Täiendavat teavet RIHA kohta leiab siit.

Avaandmete teabevärav

Riiklik keskne veebisüsteem, mis sisaldab andmestikke kirjeldavat andmekataloogi ja osutab teenust, mis võimaldab andmestikke leida ja taaskasutada. Avaandmete teabevärava eesmärgiks on koondada kokku riigiüleselt avalikustatud avaandmed ja muuta taaskasutajatele nii era- kui ka avalikus sektoris andmed lihtsasti leitavaks ja seeläbi toetada andmete taaskasutust. 

Teabeväravasse kogutakse ka avaandmetel põhinevad kasutuslood ning artiklid.

Rohkem teavet avaandmete teabeväravas

NT ja andmejälgija

Nõusolekuteenus

Nõusolekuteenus on Riigi Infosüsteemi Ameti arendatav e-teenus, mis võimaldab inimesel anda riigile loa jagada tema isikuandmeid kindla teenusepakkujaga.

Nõusolekuteenuse abil saate lubada enda isikuandmete edastamise ettevõtetele, kes pakuvad isikuandmetel põhinevaid uudseid ja isikustatud teenuseid. Nõusolekuid saab anda ainult konkreetse teenuse jaoks vajaliku andmekomplekti edastamiseks. Pärast nõusoleku andmist edastatakse riigi käes olevad andmed nõusoleku saanud eraettevõttele.

Nõusolekuteenuse kaudu saate otsustada enda isikuandmete töötlemise üle, valides ise kolmandad osapooled, kes teie andmetele juurdepääsu saavad. Nõusolekuteenuse kasutamine ning nõusolekute andmine on alati vabatahtlik. Antud nõusoleku saab igal hetkel tagasi võtta.

Rohkem infot nõusolekuteenuse kohta leiab RIA veebilehelt ning nõusolekuteenuse juhisest ja KKKst .

Andmejälgija

Andmejälgija eesmärk on pakkuda kodanikule selget ülevaadet tema andmetega sooritatud toimingutest. 

 

Andmejälgija on mõeldud liidestamiseks avaliku sektori infosüsteemidega, mis hoiavad ning töötlevad enda andmekogudes isikuandmeid.

Vastavalt Euroopas kehtivale isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja Eestis kehtivale isikuandmete kaitse seadusele (IKS) on kodanikul õigus saada ülevaade oma andmetega seotud toimingutest. Andmejälgija pakub selleks mõlemale osapoolele hea võimaluse.

Rohkem infot andmejälgija kohta leiab RIA veebilehelt ning andmejälgija juhisest ja KKKst.

bottom of page