top of page

Andmeteadus

Koolitused annavad ülevaate ja teadmised andmehaldusest. Koolituste nimekiri on jooksvalt täienev.

Andmeteadus on popp!

Praktilise koolituse “Andmeteadus on popp” eesmärgiks on anda ülevaade andmeteadusest, sh masinnägemisest, andmete visualiseerimisest, Pythoni teekidest ja paljust muust. Kokku on koolitusvideosid 15 ning kõik on leitavad ühest videoloendist.

Koolitajateks on Kristjan ning Eneli Eljand. Koolituste materjalid on kättesaadavad siit.

​Koolituse korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Koolitus koosneb mitmest osast, mis on kõik järelvaadatavad siit.

Microsoft Excel kui BI tarkvara

Koolituse eesmärk on Microsoft Excelit tuvtustada kui BI tööriista ning seeläbi arendada kasutajate põhioskusi andmeanalüütika vaatest. Koolitus sobib neile, kes sooviksid andmeid visualiseerida ja uutmoodi tõlegndada ning esitada. Microsoft Excel on enamasti avalikus sektoris levinud tarkvara, millel on rohkem kasutusvõimalusi kui enimtunutud tabelarvutus ning Microsoft Excel võimaldab väiksemal määral andmeanalüütikaga tegelemist.  

Koolitus koosneb neljast osast, mis on kõik järelvaadatavad siit.

Microsoft Power BI koolitus

Koolituse eesmärk on Microsoft Power BI tarkvara ärikasutajate põhioskuste arendamine, andmetöötlusoskuste omandamine tänapäevases analüütikatarkvaras. Koolitus sobib nii neile, kellel on laiapõhjalised teadmised Microsoft BI kasutamisest, kuid ka neile, kes on teadlikud andmete visualiseerimisest ja töötlemisest, kuid ei oma laiapõhjalisi kogemusi ega oskusi andmeanalüütika tööriistaga või kitsamalt Microsoft BI-ga.

Koolitus koosneb neljast osast, mis on kõk järelvaadatavad siit.

Andmekirjaoskuse koolitus

Andmekirjaoskuse koolitus on suunatud kõigile avaliku sektori töötajatele, kes soovivad omandada baasteadmised andmekirjaoskusest ehk oskusest andmeid kasutada. Koolituse jooksul räägitakse andmete kasutamisest protsesside juhtimiseks ja probleemide lahendamiseks. Selgitatakse, kuidas mõista ja hinnata infootsingu tulemusi ning esitada otsingu tulemusi argumenteeritud viisil, jutustades andmetel põhinevaid lugusid. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ning loeng on ülesehitatud suhtluspõhisel formaadil.

Koolitus koosneb neljast osast, mis on kõik järelvaadatavad siit.

Andmete haldamise ja avalikustamise koolitus KOVidele

Koolituse eesmärk on tõsta kohalike omavalitsuste töötajate teadlikkust ja praktilisi oskusi andmete haldamise ja avalikustamise osas. Koolitusel antakse ülevaade andmete korrektsest haldamisest ja avalikustamisest saadavast kasust. Lisaks antakse ülevaade andmevaldkonna nõuetest, tutvustatakse andmehalduse, -kirjelduse ja -kvaliteedi põhimõtteid, räägitakse lihtsalt masinloetavusest ning tehakse andmestike korrastamise, haldamise ja avalikustamisega seotud praktilisi harjutusi. Koolitusel tuuakse rohkelt praktilisi näiteid.  

 Koolitus koosneb kuuest osast, mis on kõik järelvaadatavad siit.

Linkandmete tehnoloogia koolitus

Koolituse eesmärk on tõsta avaliku sektori andmete tootmise protsesside loojate teadlikkust andmete avaldamise kvaliteedist, et toodetavad avaandmed oleksid võimalikult kõrgekvaliteedilised. Koolituse läbinutel on teadmised linkandmetest (linked data), nende olemusest ja olulisusest. ​​Materjalid on kättesaadavad siit.

 Koolitus koosneb neljast osast, mis on kõik järelvaadatavad siit.

Privaatsust säilitavad tehnoloogiad

Koolitus "Privaatsust säilitavad tehnoloogiad" toimub „Lihtsalt ja arusaadavalt“ koolitussarja alt. Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid privaatsust säilitavaid tehnoloogiaid (inglise keeles privacy-enhancing technologies ehk PET), milliseid garantiisid nende rakendamine annab ning millised on antud tehnoloogiate eeldused. Koolitusel osaleja oskab pärast koolituse läbimist hinnata, milliseid privaatsust säilitavaid tehnoloogiad saaks lähtuvalt infotöötlemise eripäradest rakendada ja millised on riskid ning piirangud, millega tuleks rakendamisel arvestada. Koolitust saab teemade kaupa vaadata siit.

Isikuandmete töötlemine andmeanalüütikas

Koolitusel käsitletakse peamiseid isikuandmete töötlemisega seonduvaid probleeme andmeanalüütika kontekstis. Selgitatakse isikuandmete töötlemise õigusliku aluse valiku protsessi, antakse ülevaade sellest, millised on riskid ja erisused isikuandmete eriliikide automatiseeritud töötlemisel, ning tutvustakse lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõttega.

Materjalid on kättesaadavad siit.

Koolitus koosneb kolmest osast, mis on kõik järelvaadatavad siit.

Andmeaitade loomise koolitusseminar

Andmeaitade loomise koolitusseminari eesmärk on anda koolitusel osalejatele vajalik taustsüsteem andmeaida valdkonnas orienteerumiseks. Koolitusel tutvustatakse, millega on andmeaida puhul tegemist, millised on selle erinevad komponendid, milliseid tehnoloogiad ja tarkvarasid andmeaitade loomisel kasutatakse ning milliste (andmekaitsealaste) nõuetega tuleks andmeaitade loomisel arvestada. Lisaks antakse koolitusel soovitusi, kuidas andmeaida projekti läbi viia. Materjalid on kättesaadavad siit.

Tableau koolitus analüütikutele

Tableau tarkvara koolitus on eelkõige suunatud nendele avaliku sektori andmeanalüütikutele ja teistele andmetega tegelejatele, kes on teadlikud andmete visualiseerimisest ja töötlemisest, kuid ei oma laiapõhjalisi kogemusi ega oskusi andmeanalüütika tööriista või kitsamalt Tableauga töötamiseks. Koolitus keskendub Tableau rollidele Author, Designer, Analyst.

Koolitusel tehakse ka praktilisi harjutusi. Materjalid on kättesaadavad siit.

Andmeteaduse projekti läbiviimine

Koolituse eesmärgiks on anda avaliku sektori projektijuhtidele ülevaade andmeteaduse projektidest ning sellest kuidas neid paremini läbi viia. Eelkõige keskendutakse koolitusel andmeteaduse projektide PoC faasile, kus määramatus on veel väga suur. Koolitus on kolmeosaline.

bottom of page