top of page

Andmeteadus

Antud koolitused peaksid nende läbinule andma ülevaate ja teadmised andmehaldusest. Koolituste nimekiri on jooksvalt täienev.

Andmeteadus on popp!

Praktilise koolituse “Andmeteadus on popp” eesmärgiks on anda ülevaade andmeteadusest, sh masinnägemisest, andmete visualiseerimisest, Pythoni teekidest ja paljust muust. Kokku on koolitusvideosid 15 ning kõik on leitavad ühest videoloendist.

Koolitajateks on Kristjan ning Eneli Eljand. Koolituste materjalid on kättesaadavad siit.

​Koolituse korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mida rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Koolitus koosneb mitmest osast, kõik videod on järelvaadatavad siit.

Microsoft Excel kui BI tarkvara

Koolituse eesmärk on Microsoft Excelit tuvtustada kui BI tööriista ning seeläbi arendada kasutajate põhioskusi andmeanalüütika vaatest. Koolitus sobib neile, kes sooviksid siiski andmeid visualiseerida ja uutmoodi tõlegndada ning esitada. Microsoft Excel on enamasti avalikus sektoris levinud tarkvara, millel on rohkem kasutusvõimalusi kui enimtunutud tabelarvutus, ning Microsoft Excel võimaldab väiksemal määral andmeanalüütikaga tegelemist.  

Koolitus koosneb neljast osast, kõik videod on järelvaadatavad siit.

Microsoft Power BI koolitus

Koolituse eesmärk on Microsoft Power BI tarkvara ärikasutajate põhioskuste arendamine, andmetöötlusoskuste omandamine tänapäevases analüütikatarkvaras. Koolitusele koolitus sobib nii neile, kellel on laiapõhjalised teadmised Microsoft BI kasutamisest, kuid ka need, kes on teadlikud andmete visualiseerimisest ja töötlemisest, kuid ei oma laiapõhjalisi kogemusi ning oskuseid andmeanalüütika tööriistaga või kitsamalt Microsoft BI-ga.

Koolitus koosneb neljast osast, kõik videod on järelvaadatavad siit.

Andmekirjaoskuse koolitus

Andmekirjaoskuse koolitus on suunatud kõigile avaliku sektori töötajatele andmaks baasteadmised andmekirjaoskusest ehk oskusest andmeid kasutada. Päeva jooksul räägitakse andmete kasutamisest protsesside juhtimiseks ja probleemide lahendamiseks. Selgitakse kuidas mõista ja hinnata infootsingu tulemusi ning esitada otsingu tulemusi argumenteeritud viisil, jutustades andmetel põhinevaid lugusid. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ning loeng on ülesehitatud suhtluspõhisel formaadil.

Koolitus koosneb neljast osast, kõik videod on järelvaadatavad siit.

Andmete haldamise ja avalikustamise koolitus KOVidele

Koolituse eesmärk on tõsta kohalike omavalitsuste töötajate teadlikkust ja praktilisi oskusi andmete haldamise ja avalikustamise osas. Koolitusel antakse ülevaade andmete korrektse haldamise ja avalikustamisega saadavast kasust, antakse ülevaade andmevaldkonna nõuetest, tutvustatakse andmehalduse, -kirjelduse ja -kvaliteedi põhimõtteid, räägitakse lihtsalt masinloetavusest ning tehakse andmestike korrastamise, haldamise ja avalikustamisega seotud praktilisi harjutusi. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid.  

 Koolitus koosneb kuuest osast, kõik videod on järelvaadatavad siit.

Linkandmete tehnoloogia koolitus

Koolituse eesmärk on tõsta avaliku sektori andmete tootmise protsesside loojate teadlikkust andmete avaldamise kvaliteedist, et toodetavad avaandmed oleksid võimalikult kõrgekvaliteedilised. Koolituse läbinutel on teadmised linkandmetest (linked data), nende olemusest ja olulisusest. ​​Materjalid kättesaadavad siit.

 Koolitus koosneb neljast osast, kõik videod on järelvaadatavad siit.

Privaatsust säilitavad tehnoloogiad

Koolitus "Privaatsust säilitavad tehnoloogiad" toimub „Lihtsalt ja arusaadavalt“ koolitussarja alt. Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid privaatsust säilitavaid tehnoloogiaid (inglise keeles privacy-enhancing Technologies ehk PET), milliseid garantiisid nende rakendamine annab ning millised on eeldused selleks. Koolitusel osaleja oskab pärast koolituse läbimist hinnata, milliseid privaatsust säilitavaid tehnoloogiad lähtuvalt infotöötlemise eripäradest saaks rakendada ja millised on riskid ning piirangud, millega tuleks rakendamisel arvestada. Vaadata koolitust teemade kaupa saab meie youtube kanalil.

Isikuandmete töötlemine andmeanalüütikas

Koolitusel käsitletakse peamiseid isikuandmete töötlemisega seonduvaid probleeme andmeanalüütika kontekstis. Selgitatakse isikuandmete töötlemise õigusliku aluse valiku protsessi, antakse ülevaate millised on riskid ja erisused isikuandmete eriliikide automatiseeritud töötlemisel ning tutvustakse lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõttega. Materjalid kättesaadavad siit.

 Koolitus koosneb kolmest osast, kõik videod on järelvaadatavad siin.

Andmeaitade loomise koolitusseminar

Andmeaitade loomise koolitusseminari eesmärk on anda koolitusel osalejatele vajalik taustsüsteem andmeaida valdkonnas orienteerumiseks. Koolitusel tutvustatakse, millega on andmeaida puhul tegemist, millised on selle erinevad komponendid, milliseid tehnoloogiad ja tarkvarasid andmeaitade loomisel kasutatakse ning milliste (andmekaitsealaste)nõuetega tuleks andmeaitade loomisel arvestada. Lisaks antakse koolitusel soovitusi, kuidas andmeaida projekti läbi viia. Materjalid kättesaadavad siit.

Tableau koolitus analüütikutele

Tableau tarkvara koolitus on eelkõige suunatud nendele avaliku sektori andmeanalüütikutele ja teistele andmetega tegelejatele, kes on teadlikud andmete visualiseerimisest ja töötlemisest, kuid ei oma laiapõhjalisi kogemusi ning oskuseid andmeanalüütika tööriistaga või kitsamalt Tableauga. Koolitus keskendub Tableau rollidele Author, Designer, Analyst.

Koolitusel tehakse ka praktilisi harjutusi. Materjalid kättesaadavad siit.

Andmeteaduse projekti läbiviimine

Koolituse eesmärgiks on anda avaliku sektori projektijuhtidele ülevaade andmeteaduse projektidest ning sellest kuidas neid paremini läbi viia. Eelkõige keskendutakse koolitusel andmeteaduse projektide PoC faasile, kus määramatus on veel väga suur. Koolitus on kolmeosaline.

Isikuandmete töötlemine andmeanalüütikas

Koolitusel tutvustatakse sissejuhatavalt andmekaitse üldpõhimõtteid ja arutatakse nende sisustamist püsititatud probleemkohtade võtmes.  Eraldi teemana selgitatakse isikuandmete eriliikide töötlemise erisusi võrreldes tavaliste isikuandmetega. Materjalid: Kaasus (õiguslik alus); kaasus (mõjuhinanng); slaidid.

bottom of page