top of page

Analüüsid ja uuringud

Tutvu valdkondlike tellitud analüüside ja uuringute tulemitega.

ANDMED

Privaatsuskaitse tehnoloogiate uuring

31.03.2023

 

Privaatsuskaitse tehnoloogiad (PET-id) aitavad tagada andmekaitset näiteks teenuste tasandil ning aitavad muu hulgas vältida ebavajalike andmete töötlust (minimaalsus) või võimalikke lekkeid. Privaatsustehnoloogiate rakendamiseks on Eestis astutud esimesi samme, kuid seda väga aeglaselt. Seetõttu oleks abiks laiapindsem käsitlus võimalikest PET-ide rakendamisvõimalustest ja riskidest – sõltuvalt siis sellest, millisel eesmärgil ja kus neid kasutada saab.

Uuringu tulemused on ülekantavad kogu avalikus sektoris, aga ka kasulikud meie erasektori vastavasisulise ekspertiisi arendamiseks. Uuring aitab luua selgust eraettevõtetele, kes sooviks pakkuda privaatsuskaitse tehnoloogial põhinevaid lahendusi. Seega on sel laiem mõju, seda ka era- ja avaliku sektori vahelisele andmetöötlusele.

Tutvu privaatsuskaitse tehnoloogiate uuringu ja teiste materjalidega:

Nõusolekuteenuse analüüs 

Antud analüüsi eesmärgiks oli analüüsida nõusolekuteenust valdkondade üleselt (üldosa) ja koostada terviseandmete (TIS, Retseptikeskus) näitel teenuse tervikkontseptsioon ning hinnata, kuivõrd see on rakendatav ka teiste riiklike andmekogude puhul.

Tutvu nõusolekuteenuse analüüsiga siin.

Riiklikes andmekogudes ja registrites olevate andmete ning nende masinloetava väljastamise võimekuse analüüs

Käesoleva analüüsi eesmärk oli anda ülevaade sellest, milliseid riiklikes andmekogudes ja registrites olevaid andmeid vajatakse uute teenuste arendamiseks, samuti selgitada välja, kas ja kuidas on nimetatud andmed käesoleval hetkel selliste teenuste arendamise vaates kättesaadavad.

Tutvu analüüsiga siin.

BYK

BÜROKRATT

03.02.2023

Uuring võimaldab aru saada reaalsete kasutajate ootustest ja vajadustest teenuste tarbimisel ning seeläbi seada ka konkreetsed sihid Bürokrati arendamisel. Oluline on mõista, et Bürokrati kasutamise eelduseks on teatud kriitiliste teenuste koondumine keskkonda, millele tulevikus võivad lisanduda vähem kriitilised/prioriteetsed teenused. Eelpooltoodust tulenevalt on Bürokrati arendamise meeskonnal tekkinud vajadus tellida Bürokrati kasutajauuring, mis annab vastused järgnevatele küsimustele:

  • Millised on prioriteetsed teenused?

  • Millised tehnilised lahendused tagavad Bürokrati kõrge kasutatavuse?

  • Millised on kasutajate hirmud, eelarvamused ?

  • Millised on eeldused Bürokrati kasutamisel?
     

Kasutajauuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga. Uuringu viis läbi Civitta Eesti AS. Uuringut rahastati Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) allikatest.

Tutvu Bürokrati funktsionaalsuste kasutajauuringuga siin.

 

2021

Selle projekti käigus analüüsimegi, kas kliendipöördumisi on võimalik ning mõistlik üle riigi, ministeeriumi ja asutuse tasemel klassifitseerida ning mida selle efektiivseimaks tegemiseks tuleks teha. Samuti toome välja, millega tasuks edaspidi arvestada, millised on riskid, kas projekt tasuks ära ning millised on vajalikud tegevused jätkuarendusteks. Lisaks lõime kliendipöördumiste klassifitseerimise PoC-i kontseptsiooni tehnoloogiliseks katsetamiseks, mille kirjelduse ja asutustele juhendi kliendipöördumiste märgendamiseks.

Tutvu detailanalüüsiga siin.

 

04.12.2020

Alternatiivsete kanalite kasutamise analüüsi- ja pilootprojekti eesmärgiks on analüüsida võimalusi, kuidas lihtsustada ja muuta efektiivsemaks suhtlust riigi ja kodanike vahel kasutades kaasaegseid kommunikatsioonikanaleid ja nende pakutavaid võimalusi. Kanalite all peetakse siinkohal silmas vestlusel (chat) põhinevaid rakendusi nagu näiteks Facebook Messenger, WhatsApp, Apple iMessages, Signal, jt. Uute kanalite kasutuselevõtu puhul on oluline, et paraneks kasutajakogemus, väheneks riigipoolne halduskoormus ning laieneks kaasatavate kodanike hulk. Projekt valmis perioodil 09.2020-12.2020 koostöös MKM, RIA, PRIA ja Solita spetsialistidega.

Tutvu alternatiivsete kanalite kasutamise analüüsi ja pilootprojekti detailanalüüsiga siin.

 

2019-2020

Bürokrati juturoboti eelanalüüs kaardistab soove, vajadusi ja nõudeid, mille arvestamine on tarvilik, et luua Eesti Vabariigi riigiametite ülest kodanikke abistavat juturobotit. Dokumendis käsitletakse sisu, mis on rakendatav proof of concept lahenduse ehitamiseks - ning vähemal määral ka nõudeid jätkuprojektidele. Tutvu Bürokrati juturoboti eelanalüüsiga siin.

Bürokrati juturoboti järelanalüüsi dokumendis antakse ülevaade projekti käigus loodud Bürokrati prototüübist ning sisend 
toodangus töötava Bürokrati loomiseks.
Tutvu Bürokrati juturoboti järelanalüüsiga siin.

 

bottom of page