top of page

Andmepõhine organisatsioon

 Avaliku sektori asutused peavad sageli langetama olulisi otsuseid, mis mõjutavad suuremat hulka inimesi. Usaldusväärsete ja täpsete andmete kasutamine aitab tagada, et need otsused põhineksid asjakohastel ja korrektsetel andmetel, mis omakorda toetavad paremat avaliku teenuse osutamist.
 
Euroopa Komisjoni DG REFORMi toel hakkavad KPMG ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium välja töötama Eesti avalikule sektorile sobivat andmeüksuste toimimis- ja küpsusmudelit.
 
Andmeüksuste toimimismudel aitab luua pilti selle kohta, missugune peaks olema andmepõhiselt toimiv organisatsioon. Toimimismudel annab ülevaate ja aitab märgata, missuguste tegevuste kaudu luuakse väärtust nii organisatsiooni sisemistes protsessides, kui ka välistele osapooltele ning missugused on vastutused ja rollid eesmärkide saavutamiseks.
Projekti raames luuakse ja valideeritakse toimimismudelid erinevate projektis kaasuvate organisatsioonide baasil.
 
Avaliku sektori organisatsioonide andmekorralduse küpsusmudel aitab organisatsioonil märgata, mis valdkonnad andmete kontekstis vajavad enam toetust. Samuti, kuhu oleks vajalik enam ressursse suunata, et tagada organisatsiooni andmepõhine toimimine. Küpsusmudel hõlmab endas nii organisatsiooni võimekust, teenuseid, protsesse, juhtimist, töökorraldust, tehnoloogiate ja toodete rakendamist, kompetentse, rolle, koostööd, kaasamist, õigusruumis sätestatud nõuete täitmist ning parimate praktikate rakendamist. 
 
Kokkuvõttes sünnivad kvaliteetsemad ja põhjendatumad otsused ja paraneb avaliku sektori teenuste kvaliteet.
Andmeüksuste toimimismudel ja andmeüksuste küpsusmudeli piloodid valmivad 2025. aastal.
 
Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni TSI (Technical Support Instrument) finantsraamistikust (MFF) 2021-2027.

bottom of page