top of page

Kratitoe portfell

Selleks, et viia ellu kratikava eesmärgid ning suurendada asutuste baasvõimekust tehisintellekti komponendiga projektide algatamiseks ja läbiviimiseks, andmepõhise otsustusprotsessi juurutamiseks või võimendada juba olemasolevat krativõimekust, pakume asutustele koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti, Justiitsministeeriumi ja Andmekaitse Inspektsiooniga kratiprojektide käivitamisel, läbiviimisel ja juurutamisel jooksvat tuge. 
Kratiprojektide puhul on väga oluline, et nende käivitamisse ja juurutamisse oleks kaasatud võimalikult palju asutuse liikmeid, sealhulgas nii äri-, sisu- kui ka tehnilise poole esindajaid. Meie omalt poolt saame kaasata andmeanalüütika ning tehisintellekti lahendustega tegelevad era- ja avaliku sektori eksperdid eesmärgiga leida parimad lahendused. Kõiki portfelli teenuseid pakume tasuta ja iga asutuse vajadustest lähtuvalt. Lisaks aitame leida võimalusi katseprojekti rahastamiseks.

Tutvu pakutavate teenustega ja võta lisainfo küsimiseks või aja broneerimiseks julgelt ühendust kristel.kriisa@ria.ee

(HOMMIKU)SEMINAR

45-90 min

Coffee.png

Sihtgrupp: andmemajandusest, andmeanalüütikast, tehisintellektist, andmehaldusest ja andmete valdkonnast huvitatud asutused

Sisu: anname lühiülevaade andmete valdkonna arengust, eesmärkidest, olulistest tegevustest, saadavast väärtusest, rakendatud kratiprojektidest, senistest kogemustest ja pakutavast toest

Strateegiline kasu: kratiteadlikkuse tõus, tegevuste tõhusam planeerimine

TEHISINTELLEKTI ARENDAMISE SEMINAR

45-90 min

3030_Kratt estonian artificial intelligence deployment icon_Estonian Design Team_3050.png

Sihtgrupp: kratiprojekti algatamisest huvitatud asutused, kes sooviksid ülevaadet tehisintellekti projekti eripäradest

Sisu: tutvustame kratte läbi projekti elukaare, et asutusel tekiks arusaam, millest alustada, millised on tehisintellekti projekti eripärad, eeldused ja võimalikud riskid

Strateegiline kasu: kratiteadlikkuse tõus, baasvõimekuse loomine,
tegevuste tõhusam planeerimine

BÜROKRATI TÖÖTUBA

2 tundi

Bürokratt.png

Sihtgrupp: Bürokratiga liitunud või liitumas olevad asutused, kes sooviksid põhjalikumat ülevaadet Bürokrati toimimisest ja funktsionaalsustest

Sisu: tutvustame erinevaid Bürokrati mooduleid, näitame, kuidas juturobotit treenida ja kuidas Bürokratis teenuseid luua

Strateegiline kasu: baasvõimekuse tõstmine, Bürokrati funktsionaalsuse mõistmine, eelduste loomine Bürokrati teenuste pakkumiseks

AJURÜNNAK

Brain.png

1 päev

Sihtgrupp: asutused, kes soovivad põhjalikumalt hinnata, kas kratte oleks võimalik asutuse eesmärkide saavutamiseks kasutada

Sisu: kaardistame koos asutusega teenused ja analüüsime andmeid, mis on eduka kratiprojekti eelduseks; hindame projekti realiseerimise tõenäosust, riske ja saadavat kasu

Strateegiline kasu: eelduste loomine, baasvõimekuse loomine, projektide esmane valideerimine

SÜVATÖÖTUBA

1-3 päeva

AI.png

Sihtgrupp: kratiprojekti ideega asutused, kes soovivad koos valdkonna ekspertidega oma ideed põhjalikumalt analüüsida ja ette valmistada projekti selle elluviimiseks

Sisu: analüüsime koos asutusega andmeid ja tehisintellekti rakendamise võimalusi süvitsi ühe konkreetse teenuse vaates ja oleme abiks projektikava koostamisel

Strateegiline kasu: eelduste loomine, riskide maandamine, baasvõimekuse tõstmine, projekti tehniline ja juriidiline valideerimine, projektiplaani kokkupanek

ALGORITMI

MÕJUHINNANG

45-90 minutit

Checkmark.png

Sihtgrupp: asutused, kes on rakendamas krati- või andmeteaduse projekti ja soovivad projekti erinevatest aspektidest hinnata ning saada mõjuhinnangu abil soovitusi ja tagasisidet

Sisu: hinnang kratiprojekti mõjule, riskidele, sisendandmetele ja nende kvaliteedile, soovitused ja tagasiside, et kratti rakendataks kooskõlas haldusõiguse aluspõhimõtetega

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine, projektide tulemuslik realiseerimine

ANDMEPANEEL

2-3 tundi

Meeting.png

Sihtgrupp: asutused, kes on rakendamas kratiprojekti ja soovivad koostöös nõuandva koguga kavandatut valideerida ning saada tagasisidet

Sisu: ekspertide kogu aitab hinnata nii planeeritava kui ka juba käimasoleva projekti võimalikke riske, mis seostuvad isikuandmete kaitse või laiemalt andmete kasutusega.

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, andmevahetuse, andmehalduse ja -eeltöötluse osas kompetentside tõstmine

ANDMETE / AI LIIVAKAST

3-6 kuud

Sourcing.png

Sihtgrupp: asutused, kes on juurutamas keerukamat kratiprojekti ja soovivad koostöös nõuandva koguga põhjalikumalt riske analüüsida ja saada praktilist tuge projekti elluviimisel

Sisu: ekspertide kogu aitab projektimeeskonnal valideerida ja testida paneelis saadud soovitusi ja ennetada riskikohti

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine, projektide tulemuslik realiseerimine, äriliste eesmärkide saavutamine

TUGIMATERJALID

vastavalt vajadusele

Book.png

Sihtgrupp: asutused, kes vajavad abi ja nõustamist spetsiifiliste standardite või suuniste rakendamisel

Sisu: koostame, avaldame ja tutvustame asutustele tugimaterjali (standardid, mõjuhinnangu vormid, andmepaneeli diskussioonist inspireeritud suunised jm juhised)

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine

bottom of page