top of page

Kratitoe portfell

Selleks, et viia ellu kratikava eesmärgid ning suurendada asutuste baasvõimekust tehisintellekti komponendiga projektide algatamiseks ja läbiviimiseks, andmepõhise otsustusprotsessi juurutamiseks või võimendada juba olemasolevat krativõimekust, pakume asutustele koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti, Justiitsministeeriumi ja Andmekaitse Inspektsiooniga kratiprojektide käivitamisel, läbiviimisel ja juurutamisel jooksvat tuge. Kõiki portfelli teenuseid pakume tasuta ja iga asutuse vajadustest lähtuvalt.
Kratiprojektide puhul on väga oluline, et nende käivitamisse ja juurutamisse oleks kaasatud võimalikult palju asutuse liikmeid, sealhulgas nii äri-, sisu- kui ka tehnilise poole esindajaid. Meie omalt poolt saame kaasata andmeanalüütika ning tehisintellekti lahendustega tegelevad era- ja avaliku sektori eksperdid eesmärgiga leida parimad lahendused. Lisaks saame pakkuda võimalusi katseprojekti rahastamiseks.

Kratitoe portfelli teenused

(HOMMIKU)SEMINAR

45-90 min

Sihtgrupp: andmemajandusest, andmeanalüütikast, tehisintellektist, andmehaldusest ja andmete valdkonnast huvitatud asutused

Eesmärk: anda lühiülevaade andmete valdkonna arengust, eesmärkidest, olulistest tegevustest, saadavast väärtusest, rakendatud kratiprojektidest, senistest kogemustest ja pakutavast toest

Strateegiline kasu: kasvav huvi teema vastu, teadlikkuse tõus,
baasvõimekuse loomine,
tegevuste tõhusam planeerimine

TEHISINTELLEKTI ARENDAMISE SEMINAR

45-90 min

Sihtgrupp: kratiprojekti algatamisest huvitatud asutused, kes sooviksid ülevaadet tehisintellekti projekti eripäradest

Eesmärk: tutvustada kratte läbi projekti elukaare, et tekiks arusaam, millest alustada, millised on tehisintellekti projekti eripärad ja riskid

Strateegiline kasu: teadlikkuse tõus, baasvõimekuse loomine,
tegevuste tõhusam planeerimine

AJURÜNNAK

1 päev

Sihtgrupp: kratiprojekti algatamisest huvitatud asutused, kes vajavad abi alustamisel ja hindamisel, kas kratte oleks võimalik asutuste väljakutsete või eesmärkide saavutamiseks kasutada

Eesmärk: kaardistada teenused ja andmed, mis on eduka kratiprojekti eelduseks, ning hinnata projekti realiseerimise tõenäosust, riske ja saadavat kasu

Strateegiline kasu: teadlikkuse tõus, eelduste loomine, baasvõimekuse loomine, projektide esmane valideerimine

SÜVATÖÖTUBA

1-3 päeva

Sihtgrupp: kratiprojekti ideega asutused, kes soovivad koos valdkonna ekspertidega oma ideed põhjalikumalt analüüsida ja ette valmistada projekti selle elluviimiseks

Eesmärk: analüüsida andmeid ja tehisintellekti rakendamise võimalusi ühe konkreetse teenuse vaates, sh valideerida äriline vajadus, väärtus, andmete kvaliteet, kättesaadavus ja saada ettepanekud analüüsiks ja rakendamiseks

Strateegiline kasu: eelduste loomine, riskide maandamine, baasvõimekuse tõstmine, projekti tehniline ja juriidiline valideerimine, projektiplaani kokkupanek

ALGORITMI MÕJUHINNANG

45-90 minutit

Sihtgrupp: asutused, kes on rakendamas krati- või andmeteaduse projekti ja soovivad viia läbi algoritmi mõjuhinnangu ja saada selle pinnalt soovitusi ja tagasisidet

Eesmärk: aidata rakendada kratte kooskõlas haldusõiguse aluspõhimõtetega, hinnata kratiprojekti mõju, riske, sisend-andmeid ja nende kvaliteeti, põhiõigustega kooskõla ning saada selle pinnalt soovitusi ja tagasisidet

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine, projektide tulemuslik realiseerimine, äriliste eesmärkide saavutamine

ANDMEPANEEL

2-3 tundi

Sihtgrupp: asutused, kes on rakendamas krati- või andmeteaduse projekti ja soovivad koostöös nõuandva koguga kavandatut valideerida ning saada tagasisidet

Eesmärk: valideerida kavandatut, maandada riske, saada ettepanekuid ja soovitusi kavandatule

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine, andmevahetuse, andmehalduse ja -eeltöötluse osas kompetentside tõstmine

ANDMETE LIIVAKAST

3-6 kuud

Sihtgrupp: asutused, kes on juurutamas keerukamat kratiprojekti ja soovivad koostöös nõuandva koguga põhjalikumalt riske analüüsida, saada praktilist tuge projekti elluviimisel (andmeanalüüs, eeltöötlus, andmevahetus) 

Eesmärk: toetada keerukamate kratiprojektide elluviimist ning analüüsida selle põhjal valdkondlikke riske ja luua vastavad juhised ning põhimõtted

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine, projektide tulemuslik realiseerimine, äriliste eesmärkide saavutamine

TUGIMATERJALID JA NÕUSTAMINE

vastavalt vajadusele

Sihtgrupp: asutused, kes vajavad abi ja nõustamist spetsiifiliste standardite või suuniste rakendamisel

Eesmärk: koostada, avaldada ja tutvustada asutustele tugimaterjali (standardid, mõjuhinnangu vormid, andmepaneeli diskussioonist inspireeritud suunised jm juhised) ja pakkuda nõustamisteenust

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine

bottom of page