top of page

Avaandmed

Avaandmete avalikuks tegemine teeb omavalituse ja riigi toimimise läbipaistvaks. Vabalt taaskasutatavaks tehtud andmete abil teenuste arendamine võimaldab hoida kokku raha ja aega.

Avaandmed on juurdepääsupiiranguteta andmed, mis on kõigile antud vabalt kasutamiseks, mida erinevad osapooled saavad taaskasutada ja jagada ning mida saab kasutada äriliste ja mittetulunduslike ettevõtmiste käivitamiseks, uuringute läbiviimiseks ja andmepõhiste otsuste tegemiseks. Avaandmete andmekogudele pääseb aadressilt avaandmed.eesti.ee
Eesti avaandmete teabevärav või avaandmete portaal on loodud, et avaldada ja edastada avalikku teavet. Teabevärav on keskne kontaktpunkt, kus avaandmete taaskasutaja saab ligipääsu kõigile Eestis genereeritud avaandmetele. Selleks, et tagada taaskasutajale see võimalus, peab iga asutus andma oma panuse andmete avalikustamisse. 


Üldjuhul, kui seaduses ei ole andmete hankimise eest ette nähtud tasu, saab avaandmeid kätte tasuta ja ilma juurdepääsupiiranguteta. Avaandmete loojaks ja avaldajaks on enamasti avaliku sektori asutused, aga võivad olla ka ettevõtted, teadusasutused ja muud organisatsioonid, kes oma töö käigus koguvad ja toodavad andmeid, mis võiksid avalikkusele huvi pakkuda. 

Avaandmeid iseloomustab

Avatud juurdepääs: Teistest andmetest eristab avaandmeid see, et neile on avatud juurdepääs, mis võimaldab nende vaba taaskasutamist. Avaandmete taaskasutamise tingimusi reguleeritakse litsentsiga. Ideaalis omab igaüks juurdepääsu andmetele ning saab vabalt neid muuta, kombineerida ja jagada, isegi ärilisel eesmärgil.

Vabalt kättesaadavus: Avaandmete kättesaadavus ei tohi olla piiratud, kuid see ei tähenda, et ligipääs andmetele peab otseselt olema tasu küsimata, sest suure hulga andmete genereerimine, korraspidamine ja avalikustamine võib olla ressursimahukas. Näiteks suure andmemahuga tegelevad asutused küsivad andmetele ligipääsu eest tasu. Seda reguleerib Avaliku teabe seadus (AvTs).

Kuna tasu küsimine avaandmetele liigipääsu eest ei soodustada nende taaskasutamist ning piirab neis oleva potentsiaali, avaldab suurem osa asutustest oma andmeid tasuta. Üldine trend on liikumine andmestike eest nõutava tasu loobumise suunas. Nii näiteks muutusid 2022. a oktoobrist Äriregistri andmed kõigile tasuta kättesaadavaks.

Taaskasutus: Avaandmetele ligipääsenud kasutaja saab andmeid vabalt jagada ja taaskasutada. Avaandmeid saab kasutada teadustööde kirjutamiseks, vajaliku info otsimiseks ja seda kõike ka äriliste eesmärkidega.

Andmete taaskasutamise tingimusi määrab litsents, mille avaldaja valib lähtudes enda andmestiku sisust.

Avaandmete potentsiaal sõltub andmete kvaliteedist ja nende formaadist. Hästi struktureeritud ja masinmõistetavad andmed omavad suuremat potentsiaali taaskasutaja vaates. Kui andmed ei ole masinloetavad ja/või on taaskasutaja jaoks arusaamatud, siis ei tähenda see, et andmeid ei peaks avalikustama.


Kui avaldad andmeid, siis on oluline järgida, et need oleks avaldatud taaskasutamist soodustavas formaadis ja hästi kirjeldatuna. Sel juhul saavad ka teised nendest andmetest kasu ja avaandmete potentsiaal on suurem. 

Põhjused, miks andmeid avalikustada

Avaandmete majanduslik mõju: 2025. aastaks ennustatakse avaandmete turumahu suurust Euroopas 199-334 miljardi euroni ja avaandmetega seotud või tegelevaid töökohti 1-2 miljonini. Loe uuringut "Eestis hinnatakse avaandmete turuväärtust umbes 350 miljonit eurot" siit. 

Läbipaistvam valitsemine:  Avaandmete avaldamine muudab valitsemise läbipaistvamaks ning tagab ligipääsetavuse teabele. Asutuse jaoks vähendab see töökoormust, sest väheneb aeg, et vastata üksikutele päringutele ja andmestike ükshaaval edastamisele.

Avalik teave, mis on avalikke ülesandeid täites koostatud, loodud või saadud, peab olema kättesaadav kõigile. Nii aitame muuta avaliku võimu teostamise, teenuste osutamise ja eelarveraha kasutamise läbipaistvaks ja igal üksikisikul on võimalik pääseda talle vajaliku teabe juurde.

Paremad teenused: Andmete avaldamine soodustab andmepõhiste lahenduste ja teenuste loomist ning uuringute läbiviimist. Avaandmete põhjal loodud teenused toovad kasu nii konkreetsele piirkonna, kui ka kogu Eesti elanikele. Avaandmete taaskasutamise näiteid leiad avaandmete teabeväravast.

Ressursside kokkuhoidmine: Andmed, mis on juba korra kogutud ja säilitatud, on mõistlik avaandmetena avaldada. Selliseid andmeid võib vaja minna ka teistel inimestel, kes kasutavad neid näiteks uurimistöödeks, toodete arendamiseks ja juhtimisotsuste tegemiseks. Avaandmete avaldamine aitab inimestel maksimeerida uue teadmise või väärtuse loomist, hoides kokku andmekogumise ja haldamisega seotud ressursse.

Kuidas andmeid avalikustada?

Eestis avalikustatakse kõik avaandmed Avaandmete teabeväravas.

Andmete avalikustamine on osa andmete väärtusahelast:

  • andmete kogumine

  • andmete haldamine

  • andmete avalikustamine

  • andmete (taas)kasutamine

Andmete avalikustamise eesmärgiks on avalikustada andmeid selliselt, et need oleks võimalikult hästi kasutatavad. Igasse avalikustatud andmestikku suhtu selliselt, et keegi kasutab seda (isegi kui Sa ei ole selles kindel). Pea meeles, et "kasutatavuse" mõiste on suhteline, sest erinevatel kasutajagruppidel on erinevad vajadused ja ka oskused andmete taaskasutamiseks. Võimalikult laialdase kasutatavuse saavutamiseks on oluline rakendada läbivalt ühtsed põhimõtted ja standardeid, millega on kursis ja mida järgivad nii andmete avalikustajad kui ka kasutajad. Samuti on hea tunda enda andmete taaskasutajaid ning koguda neilt tagasisidet. 

Andmete avalikustamisel lähtu FAIR printsiibist

FAIR printsiibid nimetavad neli kõige olulisemat põhimõtet, mille rakendamisel saavad eeldatavad andmekasutajad avalikustatud andmetest kõige rohkem väärtust. Akronüüm FAIR tähendab:

  • Findable - leitavad

  • Accessible - juurdepääsetavad 

  • Interoperable - koosvõimelised

  • Reusable - taaskasutatavad

FAIR järgi on andmete hea avalikustamise peamiseks aluseks kvaliteetse andmekirjelduse olemasolu ja masinloetavate vormingute kasutamine. Samas ei tohi praktikas unustada ka andmekvaliteeti, sealhulgas andmete ja andmekirjelduste ajakohasust. 

Rohkem info avaandmete kohta saad järgnevatest Digiriigi Akadeemia koolitustest:

Kaasamine ja osalemine

Oleme kaasamas avaandmete tegevustesse nii avaliku sektori, erasektori ja MTÜ esindajaid, kui ka kodanikke. Korraldame regulaarselt kohtumisi ja üritusi, mis aitavad olla kursis  arengutega Eesti avaandmete valdkonnas. 

Lisaks toetame ja innustame avaandmete avalikustajaid ja taaskasutajaid. Võimalike toetusmeetmetega tutvu siin lehel.

bottom of page