Bürokratt: tutvustus ja teekaart 2021-2022

 

Teekaart 2021. aastaks

 

 • Juturoboti arendus ja kasutuselevõtt

Kestvus: august-veebruar 2022

Kaasatud asutused: RIA, MKM, TTJA, PPA, SMIT, Rahvusraamatukogu, RMIT

Eesmärk: Lahendus kasutusel vähemalt kolmes teeninduskeskkonnas.

Kasu: Ööpäevaringne võimalus suhelda riigiga, tänu krattide koosvõimele stressivaba suhtlus asutustega.

 

 • Arendus

Kestvus: august 2021 - veebruar 2022

I etapp

Reaalajavestluse arendamine ja kasutuselevõtt

II etapp

Juturoboti arendamine ja lisamine

III etapp

Analüütika moodul, avaandmed terviklahenduse LIVE

 

 • Juurutamine asutustes

+Politsei- ja Piirivalveamet

+Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet

+Eesti Rahvusraamatukogu

 

 • Jätkuarendused

+Järgmiste asutuste liidestamine

+Kõnetuvastuse ja kõnesünteesi lisamine

+Personaalteenuste arendamine

+Uute suhtluskanalite lisamine

 

 • Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüs ja katseprojekt

Kestvus: veebruar - juuli 2021

Kaasatud asutused: MKM, TTJA, RIA, RaRa, PPA, SKA, PRIA jt.

Eesmärk: Valdkondlik klassifitseerija pöördumiste suunamiseks õigetele osapooltele.

Kasu: Pöördumiste automaatne klassifitseerimine ning õigele kratile ja asutusele suunamine teeb kodanikule ning ettevõtjale lihtsaks õige asutuseni jõudmise.

 

 • Riikliku mobiilirakenduse analüüs ja katseprojekt

Kestvus: veebruar-detsember 2021

Kaasatud asutused: RIA, MKM, PPA, SKA, TTJA, PRIA jt.

Eesmärk: Selgitada kas on vajadus riikliku mobiilirakenduse kui #bürokrati kanali jaoks ning loodud on PoC.

Kasu: Mobiilirakendus annab võimaluse saata kodanikule ning ettevõtjatele personaalseid tõuketeavitusi ja suhelda häälkäsklustega.

 

 • Nõusolekuteenuse arendamine

Kestvus: kuni november 2021

Kaasatud asutused: RIA, MKM, MTA, RMIT, SOM, TEHIK, SKA, TAI jt.

Eesmärk: Kodaniku nõusolekul anda võimalus küsida tema isikuandmeid avaliku sektori mugavus- ja erasektori teenuste osutamiseks.

Kasu: Isiksustatud teenuste ühendamine läbi #bürokrati

 

 • CVI

Kestvus: juuni 2021 - september 2021

Kaasatud asutused: MKM

Eesmärk: Luua Bürokrati lugu ja nägu, mis peegeldab digiriigi järgmist suurt arengut.

Kasu: Töövahendid Bürokrati tutvustamiseks, mis loovad selguse digiriigi järgmisest arenguhüppest.

 

 • Masintõlketehnoloogia ja kõnetuvastuse moodul

Kestvus: märts - detsember 2021

Kaasatud asutused: HTM, EKI, MKM

Eesmärk: Avaliku sektori masintõlketehnoloogia, mis oskab teksti ja kõnet tõlkida eesti ning inglise, vene ja saksa keele vahel.

Kasu: Võõrkeelne elanikkond saab lihtsama juurdepääsu avalikele teenustele, mis omakorda toetab lõimumist ja vähendab tõlkimisele kuluvat aega ning raha.

 

 • #bürokrati meeskond

Kestvus: jaanuar 2021 - detsember 2021

Kaasatud asutused: MKM, RIA

Programmi elluviimise eest vastutav kratitiim, kes veab bürokrati tehnilist arendust, haldab lahendust, pakub asutustele juurutamisel tuge.

 

 • Ettevõtetega esimesed katseprojektid

Kestvus: jaanuar 2021 - detsember 2021

Kaasatud asutused: MKM, RIA, PPA, SMIT, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikool

Eesmärk: koostöös globaalse ettevõttega avalike teenuste häälepõhiste katseprojektide läbiviimine.

Tulevane kasu: Avalike teenuste kasutamine läbi laialtlevinud virtuaalassistendi (nt Siri).

 

 • Soomega koostöö

Kestvus: märts 2020 - juuli 2021

Kaasatud asutused: MKM, RIA

Eesmärk: Piiriüleste krattide koostöö kokkuleppimine Soomega.

Tulevane kasu: Piiriüleste avalike teenuste kasutamine läbi krativõrgustiku.

 

Teekaart 2022. aastaks

 • Realiseeritud asutuse pöördumiste klassifitseerija

Kestvus: detsember 2021 –  november 2022

Kaasatud asutused: MKM, RIA, TTJA, Rahvusraamatukogu, PPA ja teised Bürokratti rakendanud asutused

Eesmärk: Valminud ja juurutatud klassifitseerija asutuse pöördumiste, näiteks e-mailide, suunamiseks õigetele osapooltele.

Kasu: Pöördumised suunatakse asutuse siseselt ja üleselt õigele osapoolele edasi, vähendades ajakulu ning parandades klientide rahulolu.

 

 • Masinõppe taristu

Kestvus: märts 2022 – detsember 2022

Kaasatud asutused: MKM, RIT

Eesmärk: Masinõppe taristu ehk arvutusklastri loomise eesmärk on pakkuda osana riigipilvest kõrgjõudlusega andmetöötluse võimekust Bürokrati projektide elluviimiseks ja mudelite treenimisel.

Kasu: Väheneb mudelite treenimiseks kuluv aeg, teisalt võimaldab treenida paremaid masinõppe mudeleid ja seeläbi parandada avalike teenuste kvaliteeti.

 

 • Artiklivaramuga liidestamine

Kestvus: november 2022 – märts 2023

Kaasatud asutused: MKM, RIA, Riigikantselei ja teised asutused

Eesmärk: Bürokratt on liidestatud artiklivaramuga.

Kasu: Tagab riigi sõnumite ajakohasuse ja ühtsuse, näiteks kriisiolukordades, üle kõigi kanalite ning keskkondade.

 

 • Bürokrati liidestamine väliste digikanalitega

Kestvus: 2023 aastal

Kaasatud asutused: MKM, RIA ja teised Bürokratti rakendavad asutused

Eesmärk: Kodanikega suhtlus läbi riigiväliste digikanalite (Skype, Whatsapp, Facebook jt.)

Kasu: Riigiga suhtlemiseks ja kodanike personaalseks teavitamiseks saab krattide abil kasutada alternatiivseid kanaleid.

 • Sõnumiruumide baasarhitektuur

Kestvus: detsember 2021 – oktoober 2022

Kaasatud asutused: MKM, RIA

Eesmärk: Bürokrati realiseerimiseks on vajalik luua sõnumiruumide baasarhitektuur, mis võimaldab vahendada infot erinevate teenuste vahel.

Kasu: Teenuste vaheline suhtlus muutub lihtsamaks, töökindlamaks ja võimaldab pakkuda teenuseid asutuste üleselt.

 

 • Biomeetria kasutamine isikutuvastuses

Kestvus: november 2022 - veebruar 2023

Kaasatud asutused: RIA, MKM,  SIM, PPA, SMIT

Eesmärk: Teadmine, kas ja millistel tingimustel on võimalik biomeetria-põhine isikutuvastus, tuginedes näiteks vikerkestale, veenide mustrile, kõrvakujule, kõnnakule, häälele, sõrmejäljele.

Tulevane kasu: Laiendada autentimisvahendeid ning muuta autentimine kasutajatele mugavamaks.

 

 • Realiseeritud avalike teenuste kasutamine

Kestvus: detsember 2021 –

Kaasatud asutused: MKM ja Bürokratti juurutavad asutused

Eesmärk: Detailanalüüsid ja esmased arendused #bürokrati põhisteks avalike teenuste kasutamiseks.

Tulevane kasu: #bürokrati kaudu on võimalik kasutada avalikke teenuseid, näiteks taotleda juhiluba, abielluda, töötuna registreerida, saada õigusabi või laenutada raamatut.

 

 • Kasutajate pöördumiste analüütika moodul

Kestvus:  märts 2022 – oktoober 2022

Kaasatud asutused: MKM, RIA

Eesmärk: Pakkuda paremat ülevaadet pöördumiste põhjustest ja pakkuda valdkondade üleselt ülevaadet sagedasematest küsimustest.

Kasu: Parandada klienditeeninduse kvaliteeti ja paremini planeerida strateegilist kommunikatsiooni.

 

 • Masintõlke arendamine

Kestvus: Jooksev tegevus

Kaasatud asutused: MKM, HTM, EKI, RIA jt

Eesmärk: Toetada masintõlke kvaliteedi kasvu avalike teenuste valdkonnas.

Kasu: Avalikke teenuseid on võimalik kasutada võõrkeelsel elanikkonnal. Seeläbi toetab projekt võõrkeelse elanikkonna lõimumist.

 

 • Kõnematerjali transkribeerimine kõnetuvastuseks

Kestvus: Jooksev tegevus

Kaasatud asutused: MKM, HTM, EKI, RIA jt

Eesmärk: Kõnetuvastuse kvaliteedi tõus läbi suuremahulisema kõnematerjali kogumise ja märgendamise. Üldkeele kõnetuvastuse parandamine võimaldab seda rakendada nii avalikes kui ka erasektori teenustes, toetab teenuste ligipääsetavuse parandamist, näiteks vaegnägijatele.

 

 • Realiseeritud kõnesuhtlusel toimiv Bürokratt

Kestvus: 2023 aastal

Kaasatud asutused: MKM, RIA ja teised bürokratti rakendavad asutused

Eesmärk: Tänu kõnesuhtlusele muutub riigiga suhtlemine ja avalike ning infoteenuste kasutamine lihtsamaks ja loomupärasemaks. Lisaks väheneb sõltuvus kasutajate arvutikasutamise oskusest, mistõttu on võimalik riik viia kodanikele lähemale.