Projekti “Kratt” sümboolika konkurss “Anna kratile nägu!”

Konkursi korraldamise kord 
 

1. Konkursi korraldajad on Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
 
2. Konkursi eesmärk 
2.1. Konkursi eesmärk on projekti “Kratt” sümboolika loomine, mis aitaks tutvustada Eesti tehisintellekti rakendusi. 
 
3. Konkursist osavõtu õigus ja tingimused 
3.1. Konkursile kavandi esitamisega nõustub osaleja konkursitingimustega. 
3.2. Esitatud ideekavandeid autoritele ei tagastata. 
3.3. Konkursil osalejad kannavad kõik ideekavandi ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud ja riskid. 
3.4. Konkursi võitja peab sõlmima Riigikantseleiga töövõtulepingu, mille alusel antakse nende ideekavandi autori varalised õigused üle Riigikantseleile ja litsentsitakse isiklikud õigused ulatuses, mis on õiguslikult võimalik. Autasu summa sisaldab tasu autoriõiguste loovutamise ja litsentsimise eest. 
3.5. Kui loovkavandi esitavad mitu autorit ühiselt, siis nad peavad nimetama oma esindaja, kes asub võidu korral kõigi autorite nimel Riigikantseleiga lepingulistesse suhetesse. 
3.6. Ideekonkursile esitatavad kavandid tuleb vormistada eesti keeles. 
 
4. Konkursile esitatavate ideekavandite tingimused ja tehniline kirjeldus 

4.1. Esitatud loovkavandid peavad olema autori(te) originaallooming ega tohi rikkuda kolmandate isikute intellektuaalomandiõigusi. 
4.2. Loovkavand peab sisaldama krattide ehk tehisintellekti temaatikaks välja pakutud logo ja kuni 2000 tähemärgi pikkune lühike selgitus, kuidas logo on seotud tehisintellekti rakenduste ehk krattidega. 
4.3. Logo kujule ei ole piiranguid, kuid see peab arvestama logo kasutamise eesmärki ja kanaleid (veeb, trükised, postrid, plakatid, reklaamkingitused). 
4.4. Esitatud loovkavandile annab lisapunkte see, kui sümboolika kujundus lähtub Eesti brändi kujundus- ja värviloogikast.
4.5. Kui konkursile esitatav ideekavand ehk välja pakutud logo osutub võidutööks, võtab logo esitaja endale kohustuse esitada Riigikantseleile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates võidutöö väljakuulutamisest ka täiendavad visuaalelemendid: logoga seotud reeglite kirjeldus (sh kaitsealad), logo värvikoodid erinevate trükiviiside jaoks, logo värviline ja must-valge variatsioon, failid vektor- ja rastergraafikas, logos kasutatud fontide nimetused.
 
5. Autasu 
5.1. Preemiaks on ette nähtud 3 000 eurot,  mis antakse parima loovkavandi esitajale üle pärast kõigi võidutööga seotud kohustuste täitmist. 
5.2. Üks autor võib esitada mitut loovkavandit. 
5.3. Parim loovkavand ja autasu saaja kuulutatakse välja 20. mail 2019.
 
6. Loovkavandite hindamine 
6.1. Konkursile esitatud loovkavandeid hindab Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt moodustatud žürii, kuhu kuuluvad Riigikantselei, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning kaks disainivaldkonna esindajat. 
6.2. Esitatud loovkavandi puhul hinnatakse nii logo visuaalset kui ka olemuslikku ehk kirja pandud selgituse sobivust krattide projektiga ja võimalustega seda projektis edaspidi kasutada.
6.3. Konkursi tingimustele mittevastavad loovkavandid lükatakse tagasi ja neid ei hinnata. 
6.4. Žürii võib vastava tasemega ideekavandite puudumisel autasu jätta välja andmata. 
 
7. Konkursi tähtpäev ja ideekavandite esitamine 

7.1. Loovkavandite esitamise tähtpäev on 12.05.2019. a kell 23:59. 
7.2. Loovkavandid tuleb esitada Riigikantseleile aadressil  ott.velsberg@mkm.ee.
7.3. Loovkavandid tuleb esitada elektrooniliselt. Loovkavand peab olema digiallkirjastatud. Digiümbrikus peab olema loovkavand .PDF failina (trükikõlbulikult).Digiümbrik peab sisaldama autori nime või autorite nimesid, kontakttelefone ja e-posti aadresse ja logoga kaasaskäivat kuni 20000-tähemärgi pikkust kirjeldust. 
 
8. Küsimuste esitamise kord 
8.1 Kõik küsimused ideekonkursi tingimuste kohta peavad olema esitatud kirjalikult e-posti aadressil ott.velsberg@mkm.ee
 
9. Osalejate teavitamine ideekonkursi käigus tehtud otsustest
9.1. Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitavad osalejaid konkursi käigus tehtud otsustest e-posti teel aadressil, mille osaleja on esitanud konkursi korraldajatele. Samuti lisatakse võidutööde info krattide projekti kodulehele www.kratid.ee