top of page

Bürokrati riikliku vestluslahenduse kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Bürokrati arendaja ja haldaja ning teenuse kasutaja vahelisi suhteid, lisaks kolmandate osapoolte teenuste kasutamisel läbi Bürokrati riikliku vestlusroboti teenuse.

1.2. Käesolevates kasutustingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.3. Teenus: Bürokrati riikliku vestlusroboti teenus kui riigi ühtne vestlusroboti lahendus, mille kasutajad saavad ühendust võtta Bürokratiga liitunud ja enda taristusse integreerinud asutustega, sealhulgas võimaldavad juurdepääsu liidestatud teenustele läbi vestlusakna, ning edastavad mõlemapoolselt sõnumeid, manuseid, dokumente, teavitusi jmt.

     1.3.1. Bürokratt võimaldab kasutajal suhelda asutustega nii läbi automatiseeritud vestlusroboti kui otse klienditeenindajaga juhul, kui vestlusrobot ei oska kasutaja pöördumisele pakkuda pädevat vastust või kui vestlusroboti teenus pole aktiivne.

     1.3.2. Lisaks võivad nii klienditeenindaja kui vestlusrobot pakkuda lõppkasutajale läbi vestlusakna asutuse teenuseid.

     1.3.3. Bürokratt on hajus ökosüsteem tehnilistest rakendustest, milles andmed liiguvad selle erinevate instantside vahel. Jagatud on treeningmudelite elemendid, mis on vajalikud Bürokrati instantsidele teabe andmiseks, et võimaldada kasutaja pöördumise suunamine asutuse instantsile, kelle pädevusse kuulub selle lahendamine.

     1.3.4. Kasutajate andmeid jagatakse asutuste vahel vaid juhul, kui lõppkasutaja tarbib teenuseid, mille puhul on pöördumise lahendamise eelduseks andmete, päringute, taotluste, manuste jmt edastamine kolmandatele osapooltele (kirjeldatud punktis 3).

1.4. Teenuse kasutaja: lõppkasutaja, kes kasutab vestlusrobotit Bürokratiga liitunud asutuse kodulehel või läbi mobiilirakenduse vesteldes.

1.5. Bürokrati arendaja ja haldaja: Riigi Infosüsteemi Amet (RIA).

2. Bürokrati teenuse kasutamine

2.1. Vestlusroboti teenust saab kasutama hakata, kui kasutaja alustab vestlust Bürokrati vestlusroboti teenusega liitunud ja toodangusse integreeritud asutuse vestlusrobotiga või klienditeenindajaga. Kasutaja tarbib teenust asutuse kodulehe, mobiilirakenduse või muu toetatud kanali kaudu.

2.2. Asutuse-spetsiifiliste pöördumiste korral antakse kasutajale vastused asutuse, kellega lõppkasutaja suhtleb, eelnevalt treenitud pöördumiste põhjal. Asutuste treeneritel on võimalik treenida vestlusrobot vastama kasutajale pädeva vastusega, tuginedes varasematele pöördumistele, mille põhjal tuvastab Bürokratt tulevikus lõppkasutaja pöördumise põhjuse ning kasutaja soovi ning vastab kasutajale eeltreenitud stsenaariumi põhjal.

2.3. Bürokrati vestlusrobot on võimalik seadistada teenindama üldise teadmuse (viisakusavaldused, üldine info riigi kohta jne) tasemel päringuid Bürokrati ökosüsteemi osaks oleva ühise teadmus-/andmebaasi tasemel.

2.4. Kui kasutaja eesmärgiks on tarbida mõnda riigi poolt pakutavat e-teenust,

     2.4.1. suunatakse kasutaja e-teenuse Bürokratiga, juhul, kui teenus on Bürokratiga liidestatud, läbi vestlusakna e-teenuseni või pakutakse teenust otse läbi vestlusakna sõltuvalt sellest, milline on konkreetse teenuse Bürokratiga integreeritud liidestuse tehniline tase;

     2.4.2. suunatakse kasutaja teenuse lehele, kui teenus pole Bürokratiga integreeritud .

2.5. Läbi Bürokrati vestlusakna saab kasutada liidestatud e-teenuseid, kui Bürokratt tuvastab piisava enesekindlusega kasutaja soovi masinõppe tehnoloogiate ja eeltreenitud andmete abil.

2.6. Kasutaja võidakse suunata teise asutuse Bürokrati instantsile sama vestlusakna sees, sellest kasutajat sõnumiga informeerides, juhul kui Bürokratt tuvastab, et lõppkasutaja küsimus kuulub teise asutuse pädevusse. Sellisel juhul edastatakse pöördumine teise asutuse Bürokrati instantsile koos eelnevalt toimunud vestlusega.

2.7. Kasutaja päring võidakse hoiatamata saata kolmandale osapoolele ja kuvatakse välja vastus, ilma vastavasisulise hoiatuseta, juhul kui päringu sisu ja teenus kasutamine ei eelda kasutaja isiku tuvastamist

3. Andmete käitlemine

3.1. Isiku tuvastamist võimaldavad andmed  on andmed, mille lekkimisel eraldiseisva andmebaasina on võimalik tuvastada isik, kes on olnud päringu teostaja. Sellised andmebaasid sisaldavad nt päringu tegija isikukoodi, IP-d või teisi parameetreid, mille abil on RIA-le teadaolevalt võimalik isikut otseselt tuvastada.

     3.1.1. Isikustamist võimaldavate andmete hulka ei kuulu nt vabateksti vormis sisestatud ees- ja perekonnanimi, sest puudub kindlus, et kasutaja on ka tegelikult see, kes ta väidab end olevat. Samuti ei peeta isikustamist võimaldavateks andmeteks päringu referentskoodi, mille kokku viimisel mõne teise, nt. autentimisinfo andmebaasiga, oleks võimalik tuvastada päringu tegija isikut.

     3.1.2. Igat andmebaasi ja selle sisu käsitletakse eraldi, mitte koostoimes teiste andmebaasidega.

     3.1.3. Andmeanalüüsi, masinõppe jmt tarbeks loodud andmebaasid ei sisalda isikustamist võimaldavaid andmeid

     3.1.4. Isikustamist võimaldavad andmebaasid kuuluvad reeglina teenuse toimimiseks vajalike andmebaaside hulka (nt hoidmaks arvet aktiivsete kasutussessioonide üle).

     3.1.5. Isiku tuvastamist võimaldavaid andmebaase hoitakse iga Bürokrati instantsi omaniku juures.

             3.1.5.1. RIA-l kui Bürokrati ökosüsteemi kesksel haldajal puudub ligipääs ökosüsteemi instantside isikustatud andmetele (nt võrguliikluse ja rakendusserverite logid) ja andmebaasidele (nt kasutajad, sessiooniinfo).

             3.1.4.2. Hajusõppe põhimõtetest lähtuvalt tehtud päringud ökosüsteemi erinevate osapoolte poole ei sisalda päringu tegija (lõppkliendi) isikustamist võimaldavaid andmeid.

3.2. Isikustamist mittevõimaldavad andmed on andmed, mille lekkimisel eraldiseisva andmebaasina ei ole võimalik otseselt tuvastada isikut, kes on olnud päringu teostaja. Põhimõtted, mille alusel loetakse andmeid isikustamist võimaldavateks või mitte võimaldavateks, on kirjeldatud isikustamist võimaldavate andmebaaside punktis (3.1).

     3.2.1. Isikustamist mitte võimaldavate andmebaaside hulka kuuluvad peamiselt masinõppe ja analüütika tarbeks kasutatavad andmebaasid.

     3.2.2. Isikustamist mitte võimaldavad andmebaasid on reeglina pikaealised. Masinõppe ja analüütika tarbeks kasutatavad andmebaasid võivad asuda nii RIA kui pilveteenuse pakkuja serverites ning olla lisaks avaldatud avalikus koodirepositooriumis (nt. keeletehnoloogia alusandmed).

     3.2.3. Isikustamist mitte võimaldavad andmebaasid kuuluvad reeglina, kuid mitte alati, teenuse toimimist toetavate andmebaaside hulka. Nt vahepuhvrina kasutatavad andmebaasid muudavad teenuse oluliselt kiiremaks, odavamaks ja laiale tarbijaskonnale samaaegselt kasutatavaks, kuid nende puudumisel ei muutu rakenduse kood tehnilises mõttes kasutuskõlbmatuks.

3.3. Bürokrati kui ökosüsteemi puhul võivad päringud liikuda

     3.3.1. ainult instantsi omaniku infrastruktuuri piires; ja/või lisaks sellele

     3.3.2. kesksesse ühisteadmust haldavasse rakendusse; ja/või lisaks sellele

     3.3.3. kesksesse päringute klassifitseerimise moodulisse; ja/või lisaks sellele

     3.3.4. kesksete sõnumiruumide vahendusel Bürokrati ökosüsteemi erinevate (potentsiaalselt kõikide) instantsideni.

 

4. Kasutaja tuvastamine

4.1. Juhul, kui kasutaja soovib tarbida teenust, mille tulemusena edastatakse kasutajale kolmanda osapoole teenusest isikuandmeid või kasutaja peab edastama infot, mida käsitletakse isikuandmetena, palutakse kasutajale end tuvastada läbi riigi autentimisteenuse TARA.

4.2. Kasutaja saab end tuvastada igal ajahetkel, samuti võib tuvastamissoovi edastada klienditeenindaja või vestlusrobot, kui klient avaldab soovi kasutada teenust, mis eeldab tema isiku tuvastamist ja juturobot või klienditeenindaja tuvastab kasutaja soovi teenust kasutada.

 

5. Bürokrati teenuse kasutamisel kinnitab teenuse kasutaja, et on käesolevate kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõus.

bottom of page