Kasutusjuhud

Tutvu, kuidas on Eestis kratti ehk tehisintellekti kasutusele võetud või mida hetkel arendatakse.

Kaugtõestamisel isikutuvastus

Notarite koda

EXPO 2020 mitmekeelne Eestit tutvustav vestlusrobot

AlphaBlues

Valmis lahendus

Eesti Expo2020 paviljoni jaoks arendatud vestlusrobot. Ehitatud on boti ainult ühes keeles ja ta oskab automaatselt kõiki keeli. Oskab vastata treenitud teemadele kõigis keeltes ja tutvustab seeläbi Eestit kõigile nende emakeeles.

Riigi Teataja Ametlike Teadaannete masintõlge

Justiitsministeerium

Valmis lahendus

Ametlikes Teadaannetes võeti kasutusele masintõlge, mis tõlgib veebilehel oleva teabe inglise keelde. Masintõlke kasutusele võtmise peamine eesmärk on Eesti avatud ärikeskkonna toetamine ning tõlkimise kulude kokkuhoid. Lahendus tagab muuhulgas teabest arusaadavuse äriühingute juhatuses olevatele välismaalastele või välisriigi võlausaldajatele.

Masintõlge Äriregistri teabesüsteemis

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Valmis lahendus

Masintõlge

Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valmis lahendus

Mitmekeelne mitme-valdkonnaline neuromasintõlge. Käesolev versioon toetab sisend- ja väljundkeelena seitset keelt: eesti, läti, leedu, inglise, vene, saksa ja soome.

PPA Infotelefoni (6 123 000) kõnede transkribeerimise pilootprojekt

Politsei- ja Piirivalveamet

Valmis lahendus

Feelingstream’i rakendus annab võimaluse saada nii statistiline ülevaade kui ka detailne arusaam klientide muredest üle mitme kliendisuhtluse kanali - kõned, emailid ja chatbot. Kliendikontaktide analüüs on kiireim ja vahetuim viis leidmaks neid kohti teenustes, millega klient hätta jääb ning mida saaks kiiresti muuta. Analüüs loob vaated juhtimislike otsuste tegemiseks, mis omakorda viib paremate ning effektivsemate avalike teenusteni.

Metsa lageraie tuvastamine

KEMIT

Valmis lahendus

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks lageraiealade vektorkaart (lageraiete tuvastamiseks > 0,5 ha).

Eestikeelsete tekstide töötluse teegid

Tartu Ülikool, HTM

Valmis lahendus

Kriisiinfoliini 1247 transkribeerimine

Häirekeskus

Arenduses

Kratt hakkab transkribeerima numbrile 1247 tehtavaid kõnesid.

Hädaabikõnede transkribeerimine

Häirekeskus

Valmis lahendus

Kratt hakkab transkribeerima numbrile 112 tehtavaid kõnesid.

Keelatud reklaami tuvastamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Arenduses

Riigiportaali kasutatavuse analüütika

Riigi Infosüsteemi Amet

Arenduses

Veetaseme seire rannikumeres ja järvedes kasutades satelliit-altimeetriat

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium (RITA projekt)

Arenduses

Projekti raames arendatakse kolm erinevat prototüüpi: üleujutuste satelliitinfo hüdroloogisse operatiivseire, ressursitasude kontroll turbamaardlates, kasutades radarkaugseire andmeid ning veetaseme kaugseire andmed hüdroloogilise seire ja mereprognoositeenuse parandamiseks. Hüdroloogiline seire sisaldab veetasemete ja vooluhulkade paikmõõdistusi riiklikes hüdromeetriajaamades. Ressursitasude kontroll: Sentinel-1 andmetelt on võimalik hinnata, millistel maardlatel ja mitmel korral kvartalis turvast kooriti. Nimetatud ülevaade annab võimaluse kontrollida ressursitasude deklaratsioonis kajastatud andmeid. Veetaseme kaugseire prototüübid võimaldavad kombineeritult kasutada kaugseire andmeid, prognoosmudelit ja tehisintellekti, et tagada parem veetaseme info huvitatud osapooltele ja avalikkusele. Altimeetria andmete integreerimine hüdroloogilisesse seiresse aitaks parandada vaatluste ruumilist katvust suurjärvedel ja parandada meretaseme prognoosi täpsust.

Salme - Kohtutes kõnetuvastus

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Arenduses

Kõnetuvastuse tarkvara, võimaldab nii kohtuistungi reaalajalise
helisalvestise kui ka digitaalselt talletatud helisalvestuse alusel transkribeerida istungi
kirjaliku stenogrammi (edaspidi stenogramm), mida kasutatakse kohtuistungi
protokolli koostamiseks.

Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks

Riigi Infosüsteemi Amet

Valmis lahendus

Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks

Sotsiaalkindlustusameti kliendipöördumiste automatiseerimine

Sotsiaalkindlustusamet

Valmis lahendus

Marakratt

HITSA

Arenduses

Piloodi eesmärkideks on tuvastada ja valideerida nõuded krattide ja andmeanalüütika kasutamiseks personaliseeritud õppe läbiviimisel kasutades andmeid, mille korjamine ei tähenda õpilasele õpetajale täiendavat tööd.

Tuleohtlike elamute tuvastamine

Päästeamet

Arenduses

Põllukultuuride tuvastamine Sentinel-1 ja -2 aegridadelt süvaõppe meetoditega

Maaeluministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

Arenduses

RITA1/02-52 projekti „Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel“ raames arendame koos Eesti ülikoolidega välja Eesti oludesse sobivat metoodikat põllukultuuride tuvastamiseks.

Kaugseire maastikutulekahjude ohjamisel

Siseministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

Automaatne piirikontroll

Politsei- ja Piirivalveamet, SMIT

Arenduses

Eesti piiripunktidesse tulevad näotuvastuslahendus ja automaatsed piirikontrolli väravad.

Väljaannete automaatne märksõnastamine

Rahvusraamatukogu

Valmis lahendus

Rahvusraamatukogu töötab välja Eestis uuenduslikku lahendust, mis muudab väljaannete märksõnastamise automaatseks.

Museaalide kirjeldamine

Muinsuskaitseamet

Ootel

Vestluskratt

Statistikaamet

Valmis lahendus

Statistikaamet kasutab vestluskratti kliendisuhtluseks.

Viirustõrje

ERR

Valmis lahendus

Vestluskratt

EAS - e-residentsus

Valmis lahendus

Uudisteportaali reaalajakasutajate analüüs

ERR

Valmis lahendus

Liiklusmärkide tuvastamine

Maanteeamet, Teede tehnokeskus

Valmis lahendus

Kohtulahendite puhastamine isikuandmetest

Justiitsministeerium, RIK

Valmis lahendus

Eesti keele tekst-kõne süntees

Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Keele Instituut

Valmis lahendus

Koostöö Tartu Ülikooliga on käimas projekt "Eestikeelne kõnesüntees närvivõrkudega", mille eesmärk on närvivõrkude meetodil luua uued sünteeshääled. EKI kõnesünteesiprojekti "Väljendusrikas ja mitmekesine eestikeelne kõnesüntees" eesmärgiks on saavutada oluliselt loomulikum ja väljendusrikkam väljundkõne, mis kaugema eesmärgina võimaldab kõnesünteesi laiema kasutuselevõtu tänu paremale kvaliteedile. Projekti tulemusena on valminud ja valmivad väljendusrikkad ja mitmekesised, erinevatel meetoditel loodud sünteeshääled, mis vastavad erinevate sihtgruppide ootustele ja on kasutatavad mitmesugustel eesmärkidel.

Kõnetuvastus radioloogias

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Valmis lahendus

Metsa liigilise koosseisu kaardistamine

Riigimetsa Majandamise Keskuse

Valmis lahendus

Robotkullerid pakkide kojuveo optimeerimiseks

Cleveron

Valmis lahendus

Autonoomsed robotkullerid pakkide kojuveo optimeerimiseks

Allergiaravimite tootmise planeerimine

Visory

Valmis lahendus

Allergiaravimite tootmise planeerimine krati abil

Liikluse parem korraldamine

Tallinna Transpordiamet

Valmis lahendus

Krati peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, missugune on Tallinna linna liikluskoormus ehk kui palju sõidab autosid ühe päeva jooksul linna sisse ja linnast välja, et selle info põhjal linna transpordi planeerimisega seotud otsuseid andmetel tuginedes teha.

Vestluskratt kliendi murede lahendamiseks

Telia

Valmis lahendus

Vestluskratt kliendi murede lahendamiseks

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Haigekassa ja Feelingstream

Valmis lahendus

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks Haigekassas.

Otsustustugi OTT

Töötukassa

Valmis lahendus

Töötukassa otsustustugi OTT on andmepõhine tööriist, mis prognoosib töötu tööle liikumise tõenäosust, toob välja seda mõjutavad tegurid ja aitab seeläbi pakkuda töötule abi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt ning tõsta töötukassa efektiivsust.

Kliendikõnede analüüs

Sotsiaalkindlustusamet

Valmis lahendus

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Feelingstreamiga viis pilootprojekti, mille eesmärgiks oli detailselt analüüsida kliendikõnesid ja veebivestlusi ning leida mustreid klientide pöördumiste põhjustes. Piloodi raames transkribeeris Feelingstream’i rakendus Sotsiaalkindlustusameti kõnesid maist augustini 2020. aastal (3 kuud) eesti ja vene keeles.

Masintõlge Kinnistusraamatu otsinguportaalis

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Valmis lahendus

Prognoosimudelid

Maanteeamet

Valmis lahendus

Maanteeamet arendab prognoosimudeleid, et tuvastada teede seisukorda ja investeeringute tasuvust. Läbi selle saab prognoosida, kuhu tuleks investeeringuid suunata, et saada projektidest suurimat kasu.

ESTNLTK

Haridus- ja Teadusministeerium

Valmis lahendus

EstNLTK (NLTK ehk Natural Language ToolKit) on peamiselt Pythonis kirjutatud kogumik teeke eestikeelsete tekstide töötluseks.
EstNLTK eesmärkideks on olemasolevate keeletehnoloogia tööriistade omavaheline liidestamine ja kättesaadavaks muutmine ning uute loomine. Lahendus on rahastatud Eesti Keeletehnoloogia Riiklikust Programmist (https://www.keeletehnoloogia.ee/et).

Metsa puuliikide tuvastamine

KEMIT

Valmis lahendus

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks puittaimestiku puuliikide rasterkaart (peapuuliigi järgi tuvastamiseks).

Metsa kõrguse arvutamine

KEMIT

Valmis lahendus

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks puittaimestiku kõrguse rasterkaart (metsa keskmise kõrguse arvutamiseks).

Kliendipöördumiste klassifitseerija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Arenduses

Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees

Häirekeskus

Valmis lahendus

Kratt hindab sissetuleva juhtumi ohutaset, et optimeerida Häirekeskuse tööd.

Seire ja liigituvastus pildituvastuse abil

Keskkonnaagentuur

Arenduses

Ilme - objektide tuvastamine

Rahvusarhiiv

Valmis lahendus

Ilme on Rahvusarhiivi sisearendus, kasutades pildituvastust objektide tuvastamiseks. Kasutajad saavad üles laadida oma esivanemate fotod ning saada FOTISest vasted.

Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamine

KEMIT ja Keskkonnaagentuur

Valmis lahendus

Iga-aastase Eesti metsade statistilise inventuuri (SMI) käigus tehakse alates 1999. aastast välimõõtmisi 5600 proovitükil. Andmete põhjal saadakse statistilised hinnangud metsaressursi kohta, mis on riikliku aruandluse ja metsapoliitika kujundamise aluseks. Projekti eesmärgiks on töötada välja Eesti SMI jaoks sobiv metoodika multispektraalsete kosmosepiltide ja lennukitelt tehtava laserskaneerimise andmete kasutamiseks, et saada metsaressursi hinnangud kaartidena. Projekti käigus otsitakse lahendusi puistute liigilise koosseisu, kõrguse ja tüvemahu hinnangute kaartide koostamiseks kasutades proovitükkidel kasvavate puude täpseid mõõtmisandmeid mudelite sisendina. Tulemused on kasutavad nii metsade seireks kui ka puistute tasemel majandusotsuste kavandamiseks.

Koolikratt

HITSA

Arenduses

Piloodi eesmärkideks on tuvastada ja valideerida nõuded krattide ja andmeanalüütika kasutamiseks personaliseeritud õppe läbiviimisel kasutades andmeid, mille korjamine ei tähenda õpilasele õpetajale täiendavat tööd.

Küberturve

Riigi Infosüsteemi Amet

Arenduses

Jääkaart

Ilmateenistus, KEMIT

Valmis lahendus

Vestluskratt

RIA, Politsei- ja Piirivalveamet

Arenduses

Liiklusohutuse parandamine

Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet

Valmis lahendus

Projekti eesmärkideks on luua matemaatiline liiklusõnnetuste prognoosimise masinõppemudel, hinnata selle täpsust ja ka kasutatavust ning luua mudeli prototüüp.

Kaugseire ehitussektoris

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valmis lahendus

Kaugseire eesmärk on prototüüpida erinevaid kaugseire meetodeid ning luua nende baasil kasutusjuhte, mida ehitussektor saaks kasutusele võtta.

Üleujutatud alade kaardistamine ja soode niiskusrežiim satelliitpiltidelt

Keskkonnaministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

Valmis lahendus

Luuakse jätkusuutliku rakenduse kava, et vastutavatel ministeeriumidel oleks oma haldusala piires võimalik pikaajalisemalt teadusmahukaid tegevusi ellu viia ja Eestis kasutusele võtta moodsaid kosmosetehnoloogiaid.

Inimeste nutikas leidmine

Sisekaitseakadeemia

Arenduses

Kratt siseturvalisuse asutustele. Omavahel ühendatakse videovoog ning GIS andmed, et luua ISR tööriist.

Vestluskratt

Rahvusraamatukogu

Valmis lahendus

Projekti eesmärgiks on raamatukoguteenuse kättesaadavuse suurendamine ning info liikumise kiirendamine.

Museaalide seisundi ja säilitustähtaegade hindamine

Muinsuskaitseamet

Arenduses

Tegemist on prognoosi mudeliga, mis võiks aidata ennustada muuseumi esemete vananemist, et selle abil üle minna vajaduspõhisele inventeerimisele, et kokku hoida inimtöötunde.

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Töötukassa

Valmis lahendus

Feelingstream’i rakendus annab võimaluse saada nii statistiline ülevaade kui ka detailne arusaam klientide muredest üle mitme kliendisuhtluse kanali - kõned, emailid ja chatbot. Kliendikontaktide analüüs on kiireim ja vahetuim viis leidmaks neid kohti teenustes, millega klient hätta jääb ning mida saaks kiiresti muuta. Analüüs loob vaated juhtimislike otsuste tegemiseks, mis omakorda viib paremate ning effektivsemate avalike teenusteni.

Info suunamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Valmis lahendus

Starditoetuste info ja soovitusindeks

EAS

Arenduses

Krati arendamiseks on tehtud innovatsiooniosakute analüüs, arusaamaks, kas kratt on võimeline seda lahendama.

Striimingu kvaliteedimonitooring

ERR

Valmis lahendus

Lausekontrollija

Haridus- ja Teadusministeerium

Arenduses

Vabaväljatekstist info koondamine

Päästeamet

Valmis lahendus

Andmete puhastamine isikuandmetest

Haridus- ja Teadusministeerium

Valmis lahendus

Kõnetuvastus Riigikogu istungitel - HANS

Riigikogu Kantselei

Valmis lahendus

Krooniliste haigete tervise ja ravivajaduste ennustamine

Haigekassa

Valmis lahendus

Krooniliste haigete tervise ning ravivajaduste ennustamismudel aitab Haigekassal tuvastada patsientide terviseseisundit ning ravivajadusi ja paremini korraldada kõrgenenud terviseriskiga patsiendipopulatsioonide, nagu diabeetikute või kardiovaskulaarhaigete terviseplaneerimist.

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Statistikaamet

Valmis lahendus

Põldudel toimuva tuvastamine

PRIA

Valmis lahendus

PRIA programm SATIKAS kasutab Euroopa Kosmoseagentuuri kogutavaid satelliidiandmeid, et tuvastada põldudel toimuv.

Töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Skillific

Valmis lahendus

Kratt töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Põrandakütet reguleeriv säästukratt​

Smart Load Solutions

Valmis lahendus

Põrandakütet reguleeriv säästukratt​

Efektiivne maksukogumine

Maksu- ja Tolliamet

Valmis lahendus

Maksu- ja tolliamet (MTA) on asunud analüüsima, kas tehisintellekti saaks kasutada efektiivsemaks maksukogumiseks.