Kasutusjuhud

Tutvu, kuidas on Eestis kratti ehk tehisintellekti kasutusele võetud või mida hetkel arendatakse.

arrow&v
arrow&v

Hinnakokkulepperavimite järelevalve riskimudeli eelanalüüs ja prototüübi loomine

Ravimiamet

Valmis lahendus

Projekti eesmärk on tagada apteekides alternatiivsetest ravimitest soodsaimate hinnakokkulepperavimite müügilolek, et patsiendil oleks alati võimalus valida soodsaim lahendus. Selleks tuleb tõhustada Ravimiameti järelevalvevõimekust nii riskide hindamise kui hinnakokkulepperavimite müügiloleku kontrollimise osas. Projekti jooksul analüüsitakse milliseid riiklike andmeid saab kasutada hinnakokkulepperavimite saadavuse prognoosimudeli loomiseks ning luuakse vastav tarkvara prototüüp.

Ravimi väljamõeldud nimede hindamise tööriist INNA

Ravimiamet

Valmis lahendus

Ravimi väljamõeldud nimede sobivuse hindamisel kontrollib Ravimiamet, et nimi ei oleks segamini aetav ühegi teise ravimi nimega ning ei sisaldaks toimeaine nimetust. Aastas viib Ravimiamet läbi ca 1200 väljamõeldud nimede hindamist. Spetsialistil kulub ühe nime hindamisele keskeltläbi 7 minutit, mis summeerituna teeb aasta peale kokku vähemalt 138 tundi tööaega. Nimede kontrollimise automatiseerimise korral saaksid spetsialistid vabanenud tööaega kasutada uute taotluste sisuliseks hindamiseks. Lisaks tööaja efektiivsemale kasutamisele minimeerib nimede automaatkontroll inimliku eksimisvõimaluse, mis nimede mehaanilisel kontrollimisel on kõrge. Seega soovisime projekti tulemuste rakendamisel saavutada nii ajalist efektiivsust kui ka kvaliteetsemate otsuste tegemist.

Teostatud projekti eesmärgiks oli analüüsida, kas raviminimede efektiivseks kontrollimiseks on võimalik kasutada sarnasusotsingut ning paralleelselt läbi viia sarnasuseotsingu proof-of-concept (PoC) kontseptsiooni tehnoloogiline katsetamine.

Projekti tulemusena valmis nimede sarnasuse hindamise abimehe INNA (INvented NAme) tarkvara prototüüp ja analüüs, millest selgub ravimi nimede sarnasusotsingu läbiviimise võimalikkus ja tehnilise realisatsiooni kirjeldus sh. ettepanekud edasiseks arenduseks, võimalikud halduskulud ning mahuhinnangud.

Otsustustugi OTT

Töötukassa

Valmis lahendus

Töötukassa otsustustugi OTT on andmepõhine tööriist, mis prognoosib töötu tööle liikumise tõenäosust, toob välja seda mõjutavad tegurid ja aitab seeläbi pakkuda töötule abi individuaalsetest vajadustest lähtuvalt ning tõsta töötukassa efektiivsust.

Kliendikõnede analüüs

Sotsiaalkindlustusamet

Valmis lahendus

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Feelingstreamiga viis pilootprojekti, mille eesmärgiks oli detailselt analüüsida kliendikõnesid ja veebivestlusi ning leida mustreid klientide pöördumiste põhjustes. Piloodi raames transkribeeris Feelingstream’i rakendus Sotsiaalkindlustusameti kõnesid maist augustini 2020. aastal (3 kuud) eesti ja vene keeles.

Masintõlge Kinnistusraamatu otsinguportaalis

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Valmis lahendus

Prognoosimudelid

Maanteeamet

Valmis lahendus

Maanteeamet arendab prognoosimudeleid, et tuvastada teede seisukorda ja investeeringute tasuvust. Läbi selle saab prognoosida, kuhu tuleks investeeringuid suunata, et saada projektidest suurimat kasu.

ESTNLTK

Haridus- ja Teadusministeerium

Valmis lahendus

EstNLTK (NLTK ehk Natural Language ToolKit) on peamiselt Pythonis kirjutatud kogumik teeke eestikeelsete tekstide töötluseks.
EstNLTK eesmärkideks on olemasolevate keeletehnoloogia tööriistade omavaheline liidestamine ja kättesaadavaks muutmine ning uute loomine. Lahendus on rahastatud Eesti Keeletehnoloogia Riiklikust Programmist (https://www.keeletehnoloogia.ee/et).

Metsa puuliikide tuvastamine

KEMIT

Valmis lahendus

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks puittaimestiku puuliikide rasterkaart (peapuuliigi järgi tuvastamiseks).

Metsa kõrguse arvutamine

KEMIT

Valmis lahendus

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks puittaimestiku kõrguse rasterkaart (metsa keskmise kõrguse arvutamiseks).

Kliendipöördumiste klassifitseerija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valmis lahendus

Kodaniku pöördumiste klassifitseerija analüüsi- ja katseprojekti eesmärgiks oli analüüsida võimalusi, kas ja kuidas on võimalik kliendi pöördumisi haldusalade üleselt ja asutuse siseselt klassifitseerida ning millist väärtust projekt looks. Projekti raames valmis detailanalüüs ja realiseeriti prototüüp kliendi pöördumiste klassifitseerimiseks. Projekti raames leiti, et kliendivestluse automaatne klassifitseerimine on teostatav nii asutusteüleselt kui ka asutusesiseselt ning toob kaasa olulist kasu. Projekt valmis perioodil 03.2021-07.2021 koostöös MKM, PPA, RIA, EMTA, KKA, KRA, PRIA, RaRa, SKA, STAT, TA, TTJA, Texta ja Net Group spetsialistidega.

Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees

Häirekeskus

Valmis lahendus

Kratt hindab sissetuleva juhtumi ohutaset, et optimeerida Häirekeskuse tööd.

Seire ja liigituvastus pildituvastuse abil

Keskkonnaagentuur

Arenduses

Ilme - objektide tuvastamine

Rahvusarhiiv

Valmis lahendus

Ilme on Rahvusarhiivi sisearendus, kasutades pildituvastust objektide tuvastamiseks. Kasutajad saavad üles laadida oma esivanemate fotod ning saada FOTISest vasted.

Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamine

KEMIT ja Keskkonnaagentuur

Valmis lahendus

Iga-aastase Eesti metsade statistilise inventuuri (SMI) käigus tehakse alates 1999. aastast välimõõtmisi 5600 proovitükil. Andmete põhjal saadakse statistilised hinnangud metsaressursi kohta, mis on riikliku aruandluse ja metsapoliitika kujundamise aluseks. Projekti eesmärgiks on töötada välja Eesti SMI jaoks sobiv metoodika multispektraalsete kosmosepiltide ja lennukitelt tehtava laserskaneerimise andmete kasutamiseks, et saada metsaressursi hinnangud kaartidena. Projekti käigus otsitakse lahendusi puistute liigilise koosseisu, kõrguse ja tüvemahu hinnangute kaartide koostamiseks kasutades proovitükkidel kasvavate puude täpseid mõõtmisandmeid mudelite sisendina. Tulemused on kasutavad nii metsade seireks kui ka puistute tasemel majandusotsuste kavandamiseks.

Koolikratt

HITSA

Arenduses

Piloodi eesmärkideks on tuvastada ja valideerida nõuded krattide ja andmeanalüütika kasutamiseks personaliseeritud õppe läbiviimisel kasutades andmeid, mille korjamine ei tähenda õpilasele õpetajale täiendavat tööd.

Küberturve

Riigi Infosüsteemi Amet

Arenduses

Jääkaart

Ilmateenistus, KEMIT

Valmis lahendus

Vestluskratt

RIA, Politsei- ja Piirivalveamet

Arenduses

Liiklusohutuse parandamine

Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet

Valmis lahendus

Projekti eesmärkideks on luua matemaatiline liiklusõnnetuste prognoosimise masinõppemudel, hinnata selle täpsust ja ka kasutatavust ning luua mudeli prototüüp.

Kaugseire ehitussektoris

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valmis lahendus

Kaugseire eesmärk on prototüüpida erinevaid kaugseire meetodeid ning luua nende baasil kasutusjuhte, mida ehitussektor saaks kasutusele võtta.

Üleujutatud alade kaardistamine ja soode niiskusrežiim satelliitpiltidelt

Keskkonnaministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

Valmis lahendus

Luuakse jätkusuutliku rakenduse kava, et vastutavatel ministeeriumidel oleks oma haldusala piires võimalik pikaajalisemalt teadusmahukaid tegevusi ellu viia ja Eestis kasutusele võtta moodsaid kosmosetehnoloogiaid.

Inimeste nutikas leidmine

Sisekaitseakadeemia

Arenduses

Kratt siseturvalisuse asutustele. Omavahel ühendatakse videovoog ning GIS andmed, et luua ISR tööriist.

Vestluskratt

Rahvusraamatukogu

Valmis lahendus

Projekti eesmärgiks on raamatukoguteenuse kättesaadavuse suurendamine ning info liikumise kiirendamine.

Museaalide seisundi ja säilitustähtaegade hindamine

Muinsuskaitseamet

Arenduses

Tegemist on prognoosi mudeliga, mis võiks aidata ennustada muuseumi esemete vananemist, et selle abil üle minna vajaduspõhisele inventeerimisele, et kokku hoida inimtöötunde.

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Töötukassa

Valmis lahendus

Feelingstream’i rakendus annab võimaluse saada nii statistiline ülevaade kui ka detailne arusaam klientide muredest üle mitme kliendisuhtluse kanali - kõned, emailid ja chatbot. Kliendikontaktide analüüs on kiireim ja vahetuim viis leidmaks neid kohti teenustes, millega klient hätta jääb ning mida saaks kiiresti muuta. Analüüs loob vaated juhtimislike otsuste tegemiseks, mis omakorda viib paremate ning effektivsemate avalike teenusteni.

Info suunamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Valmis lahendus

Starditoetuste info ja soovitusindeks

EAS

Arenduses

Krati arendamiseks on tehtud innovatsiooniosakute analüüs, arusaamaks, kas kratt on võimeline seda lahendama.

Striimingu kvaliteedimonitooring

ERR

Valmis lahendus

Lausekontrollija

Haridus- ja Teadusministeerium

Arenduses

Vabaväljatekstist info koondamine

Päästeamet

Valmis lahendus

Andmete puhastamine isikuandmetest

Haridus- ja Teadusministeerium

Valmis lahendus

Kõnetuvastus Riigikogu istungitel - HANS

Riigikogu Kantselei

Valmis lahendus

Krooniliste haigete tervise ja ravivajaduste ennustamine

Haigekassa

Valmis lahendus

Krooniliste haigete tervise ning ravivajaduste ennustamismudel aitab Haigekassal tuvastada patsientide terviseseisundit ning ravivajadusi ja paremini korraldada kõrgenenud terviseriskiga patsiendipopulatsioonide, nagu diabeetikute või kardiovaskulaarhaigete terviseplaneerimist.

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Statistikaamet

Valmis lahendus

Põldudel toimuva tuvastamine

PRIA

Valmis lahendus

PRIA programm SATIKAS kasutab Euroopa Kosmoseagentuuri kogutavaid satelliidiandmeid, et tuvastada põldudel toimuv.

Töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Skillific

Valmis lahendus

Kratt töö otsijate ja töö pakkujate kokkuviimiseks

Põrandakütet reguleeriv säästukratt​

Smart Load Solutions

Valmis lahendus

Põrandakütet reguleeriv säästukratt​

Efektiivne maksukogumine

Maksu- ja Tolliamet

Valmis lahendus

Maksu- ja tolliamet (MTA) on asunud analüüsima, kas tehisintellekti saaks kasutada efektiivsemaks maksukogumiseks.

Käibemaksu tagastusnõuete riskidega seotud masinõppe projekt

Maksu- ja Tolliamet

Valmis lahendus

Antud masinõppe projekti eesmärk on tuvastada valesti esitatud käibemaksu tagastamisnõudeid. Olgu see siis teadlikult(tegu on pettusega) või läbi inimliku eksimuse. Valminud masinõppe mudel võimaldab tulevikus esitatud käibemaksu tagastusnõudeid skoorida ehk määrata tõenäosust, kui reaalselt tegu on korrektselt või mittekorrektselt esitatud tagastusnõudega.

Kaugtõestamisel isikutuvastus

Notarite koda

Valmis lahendus

EXPO 2020 mitmekeelne Eestit tutvustav vestlusrobot

AlphaBlues

Valmis lahendus

Eesti Expo2020 paviljoni jaoks arendatud vestlusrobot. Ehitatud on boti ainult ühes keeles ja ta oskab automaatselt kõiki keeli. Oskab vastata treenitud teemadele kõigis keeltes ja tutvustab seeläbi Eestit kõigile nende emakeeles.

Riigi Teataja Ametlike Teadaannete masintõlge

Justiitsministeerium

Valmis lahendus

Ametlikes Teadaannetes võeti kasutusele masintõlge, mis tõlgib veebilehel oleva teabe inglise keelde. Masintõlke kasutusele võtmise peamine eesmärk on Eesti avatud ärikeskkonna toetamine ning tõlkimise kulude kokkuhoid. Lahendus tagab muuhulgas teabest arusaadavuse äriühingute juhatuses olevatele välismaalastele või välisriigi võlausaldajatele.

Masintõlge Äriregistri teabesüsteemis

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Valmis lahendus

Masintõlge

Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valmis lahendus

Mitmekeelne mitme-valdkonnaline neuromasintõlge. Käesolev versioon toetab sisend- ja väljundkeelena seitset keelt: eesti, läti, leedu, inglise, vene, saksa ja soome.

PPA Infotelefoni (6 123 000) kõnede transkribeerimise pilootprojekt

Politsei- ja Piirivalveamet

Valmis lahendus

Feelingstream’i rakendus annab võimaluse saada nii statistiline ülevaade kui ka detailne arusaam klientide muredest üle mitme kliendisuhtluse kanali - kõned, emailid ja chatbot. Kliendikontaktide analüüs on kiireim ja vahetuim viis leidmaks neid kohti teenustes, millega klient hätta jääb ning mida saaks kiiresti muuta. Analüüs loob vaated juhtimislike otsuste tegemiseks, mis omakorda viib paremate ning effektivsemate avalike teenusteni.

Metsa lageraie tuvastamine

KEMIT

Valmis lahendus

Keskkonnaagentuur ja KEMIT on koos arenduspartneriga loonud metsa kaugseire infosüsteemi, mis võimaldab georefereeritud kujul metsaressursi üle arvestuse pidamist ja operatiivse metsainfo kogumist ja jagamist. Loodud lahendus on poolautomaatne, põhinedes osaliselt masinõppe algoritmidel, osaliselt kaugseire andmete visuaalsel kontrollil ja osaliselt kolmandate osapoolte tarkvaralistel lahendustel. Lähteandmetena kasutatakse põhiliselt kaugseire andmeid, kuid sisendiks on ka metsateatised, mullakaardid jm andmestik (sh õpetamis- ja valideerimisandmestik). Töötluse tulemusena valmivad üle-eestilised kaardikihid olulisemate takseertunnuste kohta, näiteks lageraiealade vektorkaart (lageraiete tuvastamiseks > 0,5 ha).

Eestikeelsete tekstide töötluse teegid

Tartu Ülikool, HTM

Valmis lahendus

Kriisiinfoliini 1247 transkribeerimine

Häirekeskus

Arenduses

Kratt hakkab transkribeerima numbrile 1247 tehtavaid kõnesid.

Hädaabikõnede transkribeerimine

Häirekeskus

Valmis lahendus

Kratt hakkab transkribeerima numbrile 112 tehtavaid kõnesid.

Keelatud reklaami tuvastamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Arenduses

Riigiportaali kasutatavuse analüütika

Riigi Infosüsteemi Amet

Arenduses

Veetaseme seire rannikumeres ja järvedes kasutades satelliit-altimeetriat

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium (RITA projekt)

Arenduses

Projekti raames arendatakse kolm erinevat prototüüpi: üleujutuste satelliitinfo hüdroloogisse operatiivseire, ressursitasude kontroll turbamaardlates, kasutades radarkaugseire andmeid ning veetaseme kaugseire andmed hüdroloogilise seire ja mereprognoositeenuse parandamiseks. Hüdroloogiline seire sisaldab veetasemete ja vooluhulkade paikmõõdistusi riiklikes hüdromeetriajaamades. Ressursitasude kontroll: Sentinel-1 andmetelt on võimalik hinnata, millistel maardlatel ja mitmel korral kvartalis turvast kooriti. Nimetatud ülevaade annab võimaluse kontrollida ressursitasude deklaratsioonis kajastatud andmeid. Veetaseme kaugseire prototüübid võimaldavad kombineeritult kasutada kaugseire andmeid, prognoosmudelit ja tehisintellekti, et tagada parem veetaseme info huvitatud osapooltele ja avalikkusele. Altimeetria andmete integreerimine hüdroloogilisesse seiresse aitaks parandada vaatluste ruumilist katvust suurjärvedel ja parandada meretaseme prognoosi täpsust.

Salme - Kohtutes kõnetuvastus

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Arenduses

Kõnetuvastuse tarkvara, võimaldab nii kohtuistungi reaalajalise
helisalvestise kui ka digitaalselt talletatud helisalvestuse alusel transkribeerida istungi
kirjaliku stenogrammi (edaspidi stenogramm), mida kasutatakse kohtuistungi
protokolli koostamiseks.

Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks

Riigi Infosüsteemi Amet

Valmis lahendus

Kratt X-tee andmevahetuse anomaaliate tuvastamiseks

Sotsiaalkindlustusameti kliendipöördumiste automatiseerimine

Sotsiaalkindlustusamet

Valmis lahendus

Marakratt

HITSA

Arenduses

Piloodi eesmärkideks on tuvastada ja valideerida nõuded krattide ja andmeanalüütika kasutamiseks personaliseeritud õppe läbiviimisel kasutades andmeid, mille korjamine ei tähenda õpilasele õpetajale täiendavat tööd.

Tuleohtlike elamute tuvastamine

Päästeamet

Arenduses

Põllukultuuride tuvastamine Sentinel-1 ja -2 aegridadelt süvaõppe meetoditega

Maaeluministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

Arenduses

RITA1/02-52 projekti „Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel“ raames arendame koos Eesti ülikoolidega välja Eesti oludesse sobivat metoodikat põllukultuuride tuvastamiseks.

Kaugseire maastikutulekahjude ohjamisel

Siseministeerium, Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (RITA projekt)

Automaatne piirikontroll

Politsei- ja Piirivalveamet, SMIT

Arenduses

Eesti piiripunktidesse tulevad näotuvastuslahendus ja automaatsed piirikontrolli väravad.

Väljaannete automaatne märksõnastamine

Rahvusraamatukogu

Valmis lahendus

Rahvusraamatukogu töötab välja Eestis uuenduslikku lahendust, mis muudab väljaannete märksõnastamise automaatseks.

Museaalide kirjeldamine

Muinsuskaitseamet

Ootel

Vestluskratt

Statistikaamet

Valmis lahendus

Statistikaamet kasutab vestluskratti kliendisuhtluseks.

Viirustõrje

ERR

Valmis lahendus

Vestluskratt

EAS - e-residentsus

Valmis lahendus

Uudisteportaali reaalajakasutajate analüüs

ERR

Valmis lahendus

Liiklusmärkide tuvastamine

Maanteeamet, Teede tehnokeskus

Valmis lahendus

Kohtulahendite puhastamine isikuandmetest

Justiitsministeerium, RIK

Valmis lahendus

Eesti keele tekst-kõne süntees

Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Keele Instituut

Valmis lahendus

Koostöö Tartu Ülikooliga on käimas projekt "Eestikeelne kõnesüntees närvivõrkudega", mille eesmärk on närvivõrkude meetodil luua uued sünteeshääled. EKI kõnesünteesiprojekti "Väljendusrikas ja mitmekesine eestikeelne kõnesüntees" eesmärgiks on saavutada oluliselt loomulikum ja väljendusrikkam väljundkõne, mis kaugema eesmärgina võimaldab kõnesünteesi laiema kasutuselevõtu tänu paremale kvaliteedile. Projekti tulemusena on valminud ja valmivad väljendusrikkad ja mitmekesised, erinevatel meetoditel loodud sünteeshääled, mis vastavad erinevate sihtgruppide ootustele ja on kasutatavad mitmesugustel eesmärkidel.

Kõnetuvastus radioloogias

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Valmis lahendus

Metsa liigilise koosseisu kaardistamine

Riigimetsa Majandamise Keskuse

Valmis lahendus

Robotkullerid pakkide kojuveo optimeerimiseks

Cleveron

Valmis lahendus

Autonoomsed robotkullerid pakkide kojuveo optimeerimiseks

Allergiaravimite tootmise planeerimine

Visory

Valmis lahendus

Allergiaravimite tootmise planeerimine krati abil

Liikluse parem korraldamine

Tallinna Transpordiamet

Valmis lahendus

Krati peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, missugune on Tallinna linna liikluskoormus ehk kui palju sõidab autosid ühe päeva jooksul linna sisse ja linnast välja, et selle info põhjal linna transpordi planeerimisega seotud otsuseid andmetel tuginedes teha.

Vestluskratt kliendi murede lahendamiseks

Telia

Valmis lahendus

Vestluskratt kliendi murede lahendamiseks

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks

Haigekassa ja Feelingstream

Valmis lahendus

Kratt kliendivestluste analüüsimiseks Haigekassas.

Analysis of risk management model for price agreement medicines and creation of a prototype

Agency of Medicine

Already implemented

The aim of the project is to ensure the availability of the most affordable fixed price medicines from alternative medicines in pharmacies, so that the patient always has the opportunity to choose the most advantageous solution. To this end, the supervisory capacity of the Agency of Medicine needs to be strengthened both in terms of risk assessment and control of the marketing status of medicinal products. During the project, the national data that can be used to create a forecast model for the availability of fixed price medicines will be analyzed and a corresponding software prototype will be created.

ML tool for the evaluation of the fictitious names of a medicinal product

Agency of Medicine

When assessing the suitability of the invented names of a medicinal product, the Agency of Medicines checks that the name is not confused with the name of any other medicinal product and does not contain the name of the active substance. Every year, the Agency of Medicines evaluates about 1,200 fictional names. It takes an average of 7 minutes for a specialist to evaluate one name, which adds up to a total of 138 hours of working time per year. With the automation of name verification, professionals could use the free time to assess the substance of new applications. In addition to more efficient use of their time, automatic name checking minimizes the possibility of human error, which is high in mechanical name checking. Thus, in implementing the results of the project, the gaency wanted to achieve both time efficiency and better quality decision-making.

The aim of the project was to analyze whether it is possible to use a similarity search for effective control of drug names and to conduct technological testing of the similarity-proof-of-concept (PoC) concept in parallel.

As a result of the project, a prototype and analysis of the INNA (INvented NAme) software for naming similarity assessment was completed. Proposals for further development, possible administrative costs and volume estimates.

Data analysis tool OTT

The Estonian Unemployment Insurance Fund

Already implemented

OTT is a data analysis tool that forecasts the probability of the unemployed getting a job, identifies the factors influencing it and thus helps to offer the unemployed assistance based on individual needs and increase the efficiency of the Unemployment Fund.

Analysis of customer calls

Social Insurance Board

Already implemented

The Social Insurance Board, in cooperation with Feelingstream, conducted five pilot projects aimed at analyzing customer calls and web chats in detail and finding patterns in the reasons for customer inquiries. As part of the pilot, the Feelingstream application transcribed Social Security Board calls from May to August 2020 (3 months) in Estonian and Russian.

Machine translation in the Land Register search portal

Centre of Registers and Information Systems

Already implemented

Forecast models

The Estonian Road Administration

Already implemented

The Estonian Road Administration develops forecast models to identify the status of roads and the return on investments. This helps forecast the direction of the investments to achieve the greatest benefit from projects.

ESTNLTK

The Ministry of Education and Research

Already implemented

EstNLTK (NLTK, i.e., Natural Language ToolKit) is a collection of libraries, mainly written in Python, for processing texts in Estonian.
The purposes of EstNLTK include the mutual interfacing of existing language technology tools, making them accessible, and creating new ones. The solution is funded from the National Programme for Estonian Language Technology (https://www.keeletehnoloogia.ee/en).

Identifying tree species in the forest

Information Technology Centre of the Ministry of the Environment

Already implemented

The Environment Agency and KEMIT have, together with a development partner, created a remote sensing information system for forests which enables records of forest resources to be kept in a geo-referenced manner, and forest information to be collected and shared in an operative manner. The created solution is semi-automatic, being partially based on machine learning algorithms, partially on the visual verification of remote sensing data, and partially on the software solutions of third parties. Remote sensing data are mainly used as primary data, but forest notifications, soil maps, and other such data (including teaching and validation data) also act as inputs. The processing will create Estonia-wide map layers about more important survey characteristics, such as a raster map of tree species in woody flora (for identification based on the main tree species).

Calculating the height of a forest

Information Technology Centre of the Ministry of the Environment

Already implemented

The Environment Agency and KEMIT have, together with a development partner, created a remote sensing information system for forests which enables records of forest resources to be kept in a geo-referenced manner, and forest information to be collected and shared in an operative manner. The created solution is semi-automatic, being partially based on machine learning algorithms, partially on the visual verification of remote sensing data, and partially on the software solutions of third parties. Remote sensing data are mainly used as primary data, but forest notifications, soil maps, and other such data (including teaching and validation data) also act as inputs. The processing will create Estonia-wide map layers about more important survey characteristics, such as a raster map about the height of woody flora (for calculation of the average height of the forest).

Classification of citizen messages

The Ministry of Economic Affairs and Communications

Already implemented

The aim of classification of citizen messages project was to validate if it is possible to automatically classify citizen messages across agencies and within the agency. The project found that the automatic classification of customer messages is feasible both across agencies and internally and brings significant benefits. The project was completed in the period 03.2021-07.2021 in cooperation with MKM, PPA, RIA, EMTA, KKA, KRA, ARIB, RaRa, SKA, STAT, TA, TTJA, Texta and Net Group specialists.

The threat assessment helper of the Emergency Response Centre

Emergency Response Centre

Already implemented

The AI solution assesses the threat level of an incoming case to optimise the work of the Emergency Response Centre. The aim is to perform development works to determine, as a result of pre-analysis – including on the basis of time-related transcribing of sound files of previous emergency calls and prototyping – whether and in which way can artificial intelligence help a rescue leader in making a threat assessment.

Monitoring and species identification with the help of image recognition

The Environment Agency

In development

Ilme – object recognition

The National Archives

Already implemented

Ilme is an internal development of the National Archives that uses image recognition to identify objects. Users are able to upload photos of their ancestors and receive matches from FOTIS.

Keeping records of forest resources with remote sensing methods

Information Technology Centre of the Ministry of the Environment and the Environment Agency

Already implemented

Since 1999, during the annual statistical inventory of Estonian forests (SMI), field measurements take place on 5600 sample plots every year. The data provides statistical assessments of forest resources, which are the basis for national reporting and the shaping of forestry policy. The aim of the project is to develop a suitable methodology for Estonian SMI for the use of multispectral space images and aeroplane laser scanning data, to obtain assessments of forest resources as maps. The project searches for solutions for the preparation of assessment maps concerning species composition, height and stem volume of forest stands, using accurate measurement data of trees growing on sample plots as an input for the models. The results can be used for monitoring forests and planning economic decisions on the forest stand level.

AI solution for opitimizing teaching

Information Technology Foundation for Education

In development

The purposes of the pilot are to determine and validate requirements for the use of AI and data analytics in conducting personalised studies, using data the collection of which does not constitute additional work for students or teachers.

Cyber security

The Information System Authority

In development

Ice map

Estonian Weather Service, Information Technology Centre of the Ministry of the Environment

Already implemented

Chatbot

The Information System Authority, the Police and Border Guard Board

In development

Improving traffic safety

The Estonian Road Administration, the Police and Border Guard Board

Already implemented

The aims of the project are to create a mathematical machine learning model for forecasting traffic accidents, evaluate its accuracy and usability, and to create a prototype of the model.

Remote sensing in the construction sector

The Ministry of Economic Affairs and Communications

Already implemented

The aim of remote sensing is to prototype different methods of remote sensing, and to create use cases on the basis of these, which the construction sector would be able to put to use.

Mapping of flooded areas and the moisture regime of swamps from satellite images

The Ministry of the Environment, the Estonian Research Council (RITA project)

Already implemented

A sustainable application plan will be created so that the Ministries responsible would be able to implement research-intensive activities in the longer term, and that Estonia would be able to put modern space technologies to use.

Smart positioning of a person

The Estonian Academy of Security Sciences

In development

AI solution for institutions of internal security. A video stream and GIS data will be interconnected to create an ISR tool.

Chatbot

The National Library of Estonia

Already implemented

Assessment of the condition and storage periods of museum pieces

The National Heritage Board

In development

This is a forecast model that could help predict the ageing of museum pieces, in order to move over to need-based inventory, to conserve man-hours.

Analysis of customer messages

The Estonian Unemployment Insurance Fund

Already implemented

The application developed by Feelingstream provides an opportunity to get both a statistical overview and a detailed understanding of customers' concerns across several customer communication channels - calls, emails and chat bots. Analysis of customer communications’ is the fastest and most immediate way to find out which parts of the services the customer is having troubles with and in turn that can be changed quickly. The analysis creates insights for managerial decision-making, which in turn leads to better and more efficient public services.

Information routing

The Consumer Protection and Technical Regulatory Authority

Already implemented

Start-up aid information and recommendation index

Enterprise Estonia

In development

Analysis of innovation shares has been performed to understand whether AI is able to resolve this.

Quality monitoring of streaming

Estonian Public Broadcasting

Already implemented

Grammar checker

The Ministry of Education and Research

In development

Collecting information from free text fields

The Rescue Board

Already implemented

Removing personal data from data

The Ministry of Education and Research

Already implemented

Speech recognition in sessions of the Riigikogu - HANS

Chancellery of the Riigikogu

Already implemented

Forecasting the health and treatment needs of the chronically ill

The Estonian Health Insurance Fund

Already implemented

The model for forecasting the health and treatment needs of the chronically ill helps the Health Insurance Fund detect the health status and treatment needs of patients and better organise health planning for high risk patient populations, such as diabetics or cardiovascular patients.

Analysis of customer messages

Statistics Estonia

Already implemented

Identifying field actions

The Agricultural Registers and Information Board

Already implemented

AI solution for bringing jobseekers and businesses together

Skillific

Already implemented

Underfloor heating regulator

Smart Load Solutions

Already implemented

Effective tax collection

The Tax and Customs Board

Already implemented

The Tax and Customs Board has begun to analyse whether artificial intelligence could be used for more effective tax collections.
The aim would be to establish such a model that would help to determine the probability of payment of envelope wages through the information presented on tax declarations (such as turnover), and to make it easier to find suitable objects, i.e., companies to be inspected.

ML project related to the risks of VAT refund claims

The Tax and Customs Board

The purpose of this machine learning project is to identify wrongly presented VAT refund requirements. Whether deliberately (fraud) or because of human error. The ML model allows scoring future VAT refund claims, i.e. to determine the probability of the actual case of a correct or incorrect refund claim.

Remote authentication

Chamber of Notaries

A chatbot that introduces Estonia in all the world’s languages

AlphaBlues

Already implemented

AlphaBlues, an Estonian startup building virtual assistants, has developed a chatbot that talks about Estonia in any language possible.

Machine translation of Riigi Teataja's Official Announcements

Ministry of Justice

Already implemented

The Official Announcements is an electronic journal that publishes all notices, invitations and announcements prescribed by the legislation.

Machine translation in the information system of the Commercial Register

Centre of Registers and Information Systems

Already implemented

Machine translation

The Ministry of Education and Research, the University of Tartu, the Ministry of Economic Affairs and Communications

Already implemented

Multilingual, multi-field neural machine translation. The current version supports seven languages as source and target languages: Estonian, Latvian, Lithuanian, English, Russian, German and Finnish.

Pilot project for transcribing calls to the Police and Border Guard Board’s information hotline (612-3000)

The Police and Border Guard Board

Already implemented

The application developed by Feelingstream provides an opportunity to get both a statistical overview and a detailed understanding of customers' concerns across several customer communication channels - calls, emails and chat bots. Analysis of customer communications’ is the fastest and most immediate way to find out which parts of the services the customer is having troubles with and in turn that can be changed quickly. The analysis creates insights for managerial decision-making, which in turn leads to better and more efficient public services.

Identification of clear cutting of forests

Information Technology Centre of the Ministry of the Environment

Already implemented

The Environment Agency and KEMIT have, together with a development partner, created a remote sensing information system for forests which enables records of forest resources to be kept in a geo-referenced manner, and forest information to be collected and shared in an operative manner. The created solution is semi-automatic, being partially based on machine learning algorithms, partially on the visual verification of remote sensing data, and partially on the software solutions of third parties. Remote sensing data are mainly used as primary data, but forest notifications, soil maps, and other such data (including teaching and validation data) also act as inputs. The processing will create Estonia-wide map layers about more important survey characteristics, such as a vector map of felled areas (for identification of clear cutting > 0.5 ha).

Libraries of processing of Estonian-language texts

The University of Tartu, the Ministry of Education and Research

Already implemented

Transcription of crisis hotline 1247

Emergency Response Centre

In development

AI solution will transcribe calls made to the number 1247.

Transcription of emergency calls

Emergency Response Centre

Already implemented

AI solution will transcribe calls made to the number 112.

Identification of forbidden advertising

The Consumer Protection and Technical Regulatory Authority

In development

Analytics on the usability of the state portal

The Information System Authority

In development

Water level monitoring in coastal seas and lakes, using satellite altimetry

The Estonian Research Council, the Ministry of Rural Affairs, the Ministry of the Environment (RITA project)

In development

Three different prototypes will be developed in the course of the project: hydrological operative monitoring of the satellite information on flooding; resource charge verification in peat deposits, using radar remote sensing data; and water level remote sensing data for improving hydrological monitoring and sea forecast services. Hydrological monitoring includes on-site measurements of water levels and flow rates at national hydrometry stations. Resource charge verification: from Sentinel-1 data, it is possible to determine on which deposits, and how many times in a quarter, peat was extracted. This overview provides an opportunity to verify the data reflected in the resource charge declaration. When combined, the water level remote sensing prototypes enable remote sensing data, the forecast model, and artificial intelligence, to be used to ensure better water level information for interested parties and the public. Integrating altimetry data into hydrological monitoring would help to improve the spatial coverage of surveying on major lakes and improve the accuracy of sea level forecasting.

Salme – speech recognition in courts

Centre of Registers and Information Systems

In development

Speech recognition software; enables transcription of the written stenographic record (hereinafter the verbatim report) of the hearing, based on a real-time sound recording or digitally stored sound recording, which will be used to prepare minutes of the hearing.

AI solution for identifying data exchange anomalies of the X-Road

The Information System Authority

Already implemented

Automating customer communications of the Social Insurance Board

Social Insurance Board

Already implemented

AI solution for opitimizing learning

Information Technology Foundation for Education

In development

The purposes of the pilot are to determine and validate requirements for the use of AI and data analytics in conducting personalised studies, using data the collection of which does not constitute additional work for students or teachers.

Identifying residential buildings that are fire hazards

The Rescue Board

In development

Identifying crops from Sentinel-1 and Sentinel-2 time series, using deep learning methods

The Ministry of Rural Affairs, the Estonian Research Council (RITA project)

In development

In the course of project RITA1/02-52 “Use of remote sensing data for elaboration and development of public services”, in cooperation with Estonian universities, we are developing a methodology for the identification of crops that are suitable for Estonian conditions.

Remote sensing in the management of wildfires

The Ministry of the Interior, the Estonian Research Council (RITA project)

Automatic border control

The Police and Border Guard Board, Information Technology Centre of the Ministry of Internal Affairs

In development

A face recognition solution and automatic border control gates will be implemented at Estonian border crossing points.

Automatic keywording of publications

The National Library of Estonia

Already implemented

The National Library of Estonia is developing an innovative solution in Estonia which will make the keywording of publications automatic. In the future, other libraries will also be able to use artificial intelligence to facilitate their work.
The automatic text keywording AI solution will make describing the content of a publication quicker and more effective. In addition, the project will support the development of Estonian language technologies. A prototype will be completed as a result of the project, which in the future could be used by both the National Library of Estonia as well as other libraries to optimise their activities. If the prototype is successful, the project will move to the stage of creating the application, and opportunities will be created for interfacing the application with library systems and digital archives, such as the online catalogue ESTER and the digital archive DIGAR. 

Describing museum show pieces

The National Heritage Board

Chatbot Iti

Statistics Estonia

Already implemented

Statistics Estonia is using the chatbot for customer communication.

Virus protection

Estonian Public Broadcasting

Already implemented

Chatbot

Enterprise Estonia – e-residency

Already implemented

Analysis of real-time users of the news portal

Estonian Public Broadcasting

Already implemented

Traffic sign identification

The Estonian Road Administration, Teede Tehnokeskus

Already implemented

Removing personal data from court decisions

Ministry of Justice, the Information System Authority

Already implemented

Estonian text-speech synthesis

The Ministry of Education and Research, Institute of the Estonian Language

Already implemented

In cooperation with the University of Tartu, the project “Estonian speech synthesis with neural networks” is underway; the purpose of the project is to create new synthetic voices using the neural networks method. The primary goal of the Institute of the Estonian Language’s speech synthesis project “Diversification of Estonian text-to-speech synthesis” is to achieve a considerable improvement of the naturalness and expressiveness of the output speech of Estonian text-to-speech synthesis, in the longer term allowing a wider use of speech synthesis as a result of its better quality. The project has resulted in and will result in the creation of natural and diverse synthetic voices that are based on different methods of synthesis, correspond to the expectations of different target groups, and can be used for various purposes.

Speech recognition in radiology

The North Estonia Medical Centre

Already implemented

Mapping the species composition of forests

The State Forest Management Centre

Already implemented


Optimizing the home delivery of parcels by robot couriers

Cleveron

Already implemented

Allergy drug production planning

Visory

Already implemented

Better management of traffic


Tallinn Transport Board

Already implemented

Chat bot for resolving the issues of clients

Telia

Already implemented

Chat bot for resolving the issues of clients.

Analysis of customer messages

Estonian Health Insurance and Feelingstream

Already implemented